Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
5.5.2018
Datum ukončení:
19.5.2018

   Nedělní stránka

6. a 7. neděle velikonoční

6. 5. – 19. 5. 2018

(příští nedělní stránka vyjde 20. 5. 2018)

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2018-05-06.pdf

Ohlášky týdne 6. – 12. května:

 • Neděle 6. 5. je 6. nedělí velikonoční a zároveň Den modliteb za pronásledované křesťany.
 • V úterý 8.5. se uskuteční vikariátní pouť na Chlum svaté Maří.
 • Ve středu 9. 5. nebude v kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 10. 5. slavíme slavnost Nanebevstoupení Páně. V tento den nebude mše svatá ve Svatavě, ale v Sokolově v 18:00. Touto mší svatou zahajujeme také novénu k Duchu svatému. (večerní modlitba na faře nebude).
 • V pátek 11. 5. budeme od 16:30 slavit májovou pobožnost a od 17:00 mši svatou.

Ohlášky týdne 13. - 19. května:

 • Neděle 13. 5. je 7. nedělí velikonoční – Den matek, Den modliteb za sdělovací prostředky. V naší farnosti proběhne sbírka na televizi NOE a Radio Proglas. Od 12:30 bude ve farním kostele řeckokatolická mše svatá.
 • V pondělí 14. 5. budou pokračovat katecheze dětí.
 • Středa 16. 5. je svátkem sv, Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech. Pravidelná mše svatá je v 7:40 ve farním kostele.
 • Ve středu 16. 5. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 17. 5. bude od 10:00 mše svatá v LDN v Dolním Rychnově.
 • Ve čtvrtek 17. 5. se bude konat na faře od 18:00 pravidelná čtvrteční společná modlitba.
 • V pátek 18. 5. budeme od 16:30 slavit májovou pobožnost a od 17:00 mši svatou.
 • V pátek 18. 5. se uskuteční po večerní mši svaté výjezdní setkání naší pastorační rady.
 • V sobotu 19. 5. se sejdeme ke slavení svatodušní vigilie ve farním kostele v 18:00. Součástí vigilie budou modlitby chval, naslouchání Božímu slovu a mše svatá.

Ohlášky týdne 20. - 26. května:

 • Neděle 20. 5. je Slavností seslání Ducha svatého - vyvrcholení velikonoční doby. Při bohoslužbách proběhne sbírka na plzeňskou diecézi.
 • V neděli 20. 5. se na faře sejdou františkánští terciáři.
 • V neděli 20. 5. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Ve středu 23. 5. bude ve farním kostele od 17:00 eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 24. 5. se bude konat na faře od 18:00 pravidelná čtvrteční společná modlitba.
 • V pátek 25. 5. budeme od 16:30 slavit májovou pobožnost a od 17:00 mši svatou.
 • V pátek 25. 5. proběhne ve farním kostele a v kostele v Krajkové Noc kostelů.
 • V sobotu 26. 5. se bude na faře konat od 8:30 brigáda k uskladnění palivového dřeva.
 • Neděle 27. 5. je Slavností Nejsvětější Trojice. V 11:45 bude ve farním kostele pokřtěn Stanislav Tancoš.

     Páteční povzbuzeníDSC_0956.JPG

     V pátek 4. 5. navštívil náš charitní tým biskup František. Přijel nás povzbudit a posílit v naší službě. U kulatého stolu na faře u kávy, čaje a koláčků jsme společně mohli prožívat, jak moc potřebujeme lásku. Mohli jsme si spolu číst úvahy papeže Františka nad velepísní lásky z listu Korintským. Člověk musí opravdu uznat, že všechny vlastnosti lásky jsou opravdu vyšším levlem života. A musím přiznat, že služba Farní charity je vystavena neustálému přezkušování z lásky  a utváření lásky. Po tomto milém a inspirativním setkání jsme se přesunuli do kostela, kde proběhla mše svatá s modlitbou za nemocné a se svátostí pomazání nemocných. Mám naději, že tento obyčejně neobyčejný pátek povzbudil mnohé a posílil hledající a strádající v cestě za Ježíšem.

                                                                     Jan Sebján FCH SokolovDSC_0962.JPG

Pozvánky:

 • Autorské čtení v Tříkrálové kavárničce.Ve středu 9. 5. 2018 od 18.00 hod. proběhne v naší Tříkrálové kavárničce autorské čtení z knihy Člověčiny. Knihu bude předčítat a diskutovat o ní a o životě její autor Jiří Novák. Pokud máte hodinku času na živé, vtipné a i vážné povídání u vínka, kávy, nebo čaje budu Vás vyhlížet ve středu u vstupu.                Jan Sebján Kavárník
 • Diecézní setkání ministrantů na téma: císař Karel a svatá Anežka se letos uskuteční v Lokti ve dnech 25. – 26. 5. 2018. Je určeno pro ministranty a ministrantky ve věku od 6 do 15 let. Děti se mohou těšit na prohlídku hradu Loket, na noční hru, na nácvik liturgie a na mši svatou s otcem biskupem Tomášem, na vzájemné kamarádské přátelství a také na hry v krásné přírodě.S sebou je třeba vzít: dobrou náladu, karimatku, spacák, ministrantské oblečení, přezůvky, pláštěnku, pevnou obuv, dobrovolný příspěvek (150 Kč). Ubytování je zajištěno v tělocvičně.Přihlášky do 29. 4. 2018 přijímá: Juniper Josef Oravec OFM, na e-mailu:juniperjosef@seznam.cz nebo tel: 605 374 900.
 • Cyklus večerních setkání vyplněných Božím slovem a modlitbou chval. Setkání budou probíhat v kostele Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech – Rybářích. Začátek bude v 19.00 hod a vybrané dny jsou: 23. duben, 28. květen a 25. červen.

 

 

 

Daniel 223.jpg

Svatodušní vigilie

 sobota 19. 5. 2018

farní kostel Sokolov

 

 

18:00 – 18:45 modlitba chval

18:45 – 19:15 bohoslužba slova

19:15 – 20:00 slavení Eucharistie

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Víkend pro ženy – 3. června 2018 v Těnovicích na téma „Být manželkou, jsouc dcerou“ (Boží plán pro mé manželství, vztah k otci a k manželovi). Čeká vás společně strávený čas, promluvy, prostor na modlitbu i sdílení, čas na sebe, pobyt v krásné přírodě, rituál, nedělní bohoslužba… Pořádá Rodinné centrum Plzeň, z. s., cena 500 Kč, přihlášky a info: rodiny@bip.cz, 731 619 704. Těší se na vás psychoterapeutka Manka Kutilová a jáhen Jindřich Fencl.

Společný list biskupů českých a moravských diecézí ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy

          Drazí bratři a sestry,

v Knize Genesis čteme: „Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.“1 Lidské pokolení, které je od počátku povoláno k existenci jako muž a žena, korunuje celé dílo stvoření. Stvořitel svěřuje vládu nad zemí lidskému pokolení, všem lidem, všem mužům a všem ženám, kteří odvozují svou důstojnost a své povolání ze společného počátku. Muž a žena jsou tedy odlišní, ale stejní ve své důstojnosti, a tento přirozený řád člověk zakouší od počátku věků, stejně jako touhu po vztahovosti.

Podle Božího záměru panuje mezi mužem a ženou od počátku přátelství, jsou si vzájemně oporou, nestojí proti sobě, ale spolu v nejtěsnějším společenství ve všech rozměrech své bytosti: jsou jedno tělo a jedna duše a jejich vzájemný vztah je odrazem Boží lásky k člověku. Společně Bůh muži a ženě svěřil úkol: „Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ Toto přátelství mezi lidmi bylo narušeno prvotním hříchem obou biblických prarodičů. Jedním z projevů tohoto narušení je i násilí, které je důsledkem hříchu.

Jakékoli násilí vůči člověku je z tohoto pohledu narušením všeobecně lidských i křesťanských hodnot, těch hodnot, z kterých vyrůstá nejen evropská civilizace, ale i principy lidských práv. Jedním ze zvláště zavrženíhodných forem násilí je násilí na ženách, dětech a dalších zranitelných osobách, zvláště tehdy, pokud se děje v prostředí rodiny a domácnosti. Křesťanské tradici je vlastní úcta k ženě, která vychází z její nezastupitelné role při předávání života a v nejvyšší míře se uskutečňuje v obrazu Bohorodičky, skrze kterou byl světu dán Spasitel. Díky tomu křesťanská evropská kultura prošla vývojem, jehož ovocem je zásada zvýšené ochrany žen v nebezpečných situacích a další formy rytířského chování vůči ženám. Můžeme to pozorovat ve společenském chování, kdy etiketa považuje ženu za společensky výše postavenou. Tyto společenské vzorce předávají rodiče ve výchově svým dětem. Rodina je tak první a základní školou sociálního chování: jako společenství lásky nalézá v sebeodevzdání zákon, který ji vede a umožňuje jí růst. I z hlediska těchto společenských hodnot je násilí na ženě zásadně nepřijatelné. Jakkoli je tedy třeba principiálně vítat všechny snahy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, nesmí se tak dít na úkor zastínění a zpochybnění přirozeného řádu. V posledních letech se objevují snahy spolu s řešením problému násilí na ženách nastolit i nový pohled na roli člověka, který je ale neslučitelný s přirozeným zákonem, zdravým rozumem a křesťanskou zkušeností.

Jsme přesvědčeni, že tímto směrem se nešťastně vydává i takzvaná Istanbulská úmluva, která staví muže a ženu do zásadní opozice a veškeré chování vůči ženám chce vidět jen ve světle historicky nerovného poměru sil mezi muži a ženami. Tato mezinárodní úmluva, jejíž ratifikace bude v nejbližší době projednávána v Parlamentu ČR, stejně jako v dalších evropských zemích, vytvářísvým širokým pojetím genderové identity, které není zakořeněné v přirozeném řádu, prostor pro zpochybnění základních společenských daností. S tímto trendem nesouhlasíme a nepřejeme si, aby ratifikací Istanbulské úmluvy bylo ohrožujícím způsobem zasaženo do života státu a jeho institucí, zvláště škol, ale i do života rodin a jednotlivců.

Vyvstává otázka, co v této situaci můžeme a máme jako křesťané – a to napříč konfesemi – dělat. V první řadě nezapomínat na přirozený řád stvoření, které muže a ženu nestaví proti sobě, ale vidí v nich dvě bytosti, které se vzájemně doplňují a teprve spolu vytváří Bohem zamýšlenou jednotu. Je nám také uloženo uvádět tento řád do každodenního života. Při vědomí, že Bůh může napravit i to, co se zdá být nevratně poškozováno, nezapomínejme na modlitbu za ochranu přirozeného lidství, ochranu principu lásky, soudržnosti a harmonie, včetně harmonie mezi mužem a ženou. Zároveň v modlitbě pamatujme i na ty, na jejichž odpovědnosti leží politické rozhodnutí ve věci Istanbulské úmluvy, aby rozhodovali ve shodě se svým svědomím a přirozeným zákonem.

                                                                                                      K tomu vám ze srdce žehnají čeští a moravští biskupové

Statistika sokolovské farnosti – duben 2018

Křty:       Vít Ďuroška, Sofie Brožová, Tomáš Kavur,

Pohřby:  Ludmila Kůsová, Ladislav Filip

Sbírky

1.4.

2.4.

8.4.

15.4.

22.4.

29.4.

celkem

Svatava

 

700

 

 

400

 

1 100,-

Krajková

 

 

744

 

500

690

1 934,-

Sokolov

 

1 356

1 614

 

2 199

2 699

7 868,-

Sbírka na diecézní charitu

9 220

 

 

 

 

 

9 220,-

Sbírka na Blízký východ

 

 

 

7 391

 

 

7 391,-

Kasičky Sokolov

 

 

 

 

 

9 032

9 032,-

celkem

9 220

2 056

2 358

7 391

3 099

12 421

36 545,Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb