Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Poslání farnosti

Poslání farnosti

Identita „Kdo jsme?"

„Okusili jste, že Pán je dobrý... Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy jste živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista... Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla" (1 Pt 2,3-5.9).

Tento nádherný biblický text nás uvádí v úžas nad tím, kým jsou křesťané v Božích očích. Proto se i my, s hrdostí i bázní, odvažujeme chápat naši farnost jako ikonu Trojice:

 • putující lid Boží (spolu s celým lidstvem i stvořením putující dějinami na cestě k Otci),

 • tělo Kristovo (ve službě Kristovu evangeliu doplňující se v různých darech a službách) a

 • chrám Ducha (v modlitbě a naslouchání otevřeni proudu vanutí a inspirace Ducha).

Mluvíme-li obecně o „sokolovské farnosti", máme tím na mysli dvojí:

1. Místní farnost jakožto základní územní pastorační jednotka římskokatolické církve,

 • která je biskupem plzeňským svěřena do pastýřské péče faráři a týmu jeho spolupracovníků,

 • skrze slavení eucharistie v jednotě praxe a nauky s místním a s římským biskupem začleněna do společenství celosvětové katolické církve a

 •  povolána naplňovat své poslání vůči všem lidem žijícím na jejím území v nejrůznějších prostorách života (osobního, rodinného, společenského, studijního, pracovního, kulturního, politického).

2. Farní obec jakožto společenství Kristových učedníků a učednic,

 • kteří mezi sebou vytvářejí otevřené společenství závazných vztahů,

 • v naslouchání Božímu slovu a v modlitbě rostou ke svatosti a

 • na základě darů a schopností každého spolupracují ve vzájemně se doplňujících službách,

aby tak mohli uprostřed lidí na území farnosti a ve svých vlastních životech ať jsou kdekoli

 • vděčně slavit tajemství Boží lásky zjevené v Kristu a přítomné v Duchu svatém,

 • účinně sloužit potřebným a chudým dnešního světa a

 • odvážně svědčit o vykoupení v Kristu a nabídce spásy pro všechny lidi.

Krédo „Na čem stavíme?"

„Proto klesám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho Duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích; a tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi svatými pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka: poznat Kristovu lásku, která přesahuje veškeré poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží" (Ef 3,14-19).

Základní hodnotou naší farnosti je víra v trojjediného Boha nesená nadějí v uskutečnění Boží plnosti v celém stvoření a činná láskou ke každému člověku i k celému stvoření.

Dále v našem životě a službě toužíme být proniknuti úžasem nad bohatstvím stvoření, úctou k člověku, touhou po hlubokých vztazích a službou životu ve všech jeho formách.

Bůh, ve kterého věříme, Stvořitel celého vesmíru, se z lásky stal v Ježíši Kristu člověkem a vylil do světa Ducha svatého, aby všechny lidi pozval do svého společenství, obnovil je v lásce a proměnil ke svému obrazu. Z této víry se pokoušíme jako společenství Kristových učedníků a učednic čerpat inspiraci pro svůj osobní, rodinný, společný i profesní život, spolupráci se všemi lidmi dobré vůle a službu všem potřebným, především těm nejslabším, a tak tvořit ikonu Trojice.

Proto můžeme s celým křesťanským Božím lidem a v jednotě s římskokatolickou církví, jejíž jsme nedílnou součástí, vyznat, že:

 • věříme v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země;

 • věříme v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé;

 • věříme v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Poslání „Co máme dělat?"

Naším posláním je podporovat se vzájemně na cestě životem (spolu na cestě) tím, že budeme:

 • Slavit dar Kristova života při bohoslužbě,

 • Sloužit darem Kristova života potřebným a

 • Svědčit o daru Kristova života všem lidem.

Proto chceme prohlubovat základní rysy naší farní obce:

 • Společenství v malých skupinách a osobních vztazích,

 • Svatost jako osobní zralost a schopnost učit se a

 • Spolupráce uvnitř farnosti i s ostatními lidmi dobré vůle.

Toto své poslání chceme naplňovat vůči všem lidem, se kterými se setkáváme, z nich pak prvotně vůči všem slabým, chudým, nemocným a jakkoliv potřebným.

Zvláštním způsobem se naše poslání týká prvotně těch, kteří žijí, zdržují se nebo navštěvují naše společenství či služby na území farnosti, ale i všech ostatních, se kterými se setkáváme v prostorách našeho života.

Své poslání chceme naplňovat především ve společenstvích a skupinách naší farní obce a skrze služby naší farnosti a farní charity. Našimi vítanými partnery jsou ovšem i všichni ti, kdo jakkoli usilují o spravedlnost a lásku, prvotně pak křesťané z jiných sborů a církví.

Toto poslání chceme naplňovat tak, aby odpovídalo jak Kristovu evangeliu, tak potřebám naší doby a přiměřeně konkrétní situaci a dotyčnému člověku.

Takto zformulované poslání chápeme jako rozvinutí a konkretizaci velkého Kristova poslání pro naši sokolovskou farnost:

„Jdouce ke všem národům získávejte mi učedníky, křtíce je ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého a učíce je zachovávat vše, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,19-20).

Prostředky

Své poslání farnost realizuje především těmito prostředky:

 • Slavením liturgie

 • Službou potřebným

 • Svědectvím o Kristu

 • Životem ve společenství malých skupin

 • Podporou učednického růstu ke svatosti

 • Rozvojem spolupráce v rozmanitých službách

Historie

bude doplněno později

Spolupráce či podpora našich partnerů

Římskokatolická farnost Sokolov spolupracuje či podporuje tyto partnery:

 • Dobrovolnické centrum Střípky.

 • Domácí hospic Motýl,

 • Domácí hospic sv. Jiří

 • Nemos Sokolov

 • DOP HC Dolní Rychnov

 • Toreal Královské Poříčí

 • Člověk v tísni

 • Pomoc v nouzi o.p.s.

Spolupráce na poli Ekumeny s křesťanskými církvemi v Sokolově

Zástupci křesťanských církví v Sokolově se již několik desetiletí setkávají a tento svůj počin nazývají jedním slůvkem „Ekumena".

Setkání Ekumeny probíhají pravidelně jednou měsíčně a jsou základnou, jejímž cílem je umožnit křesťanům žijícím na sokolovsku vzájemně se poznávat a spolupracovat.

Náplní jednotlivých setkání Ekumeny je zpravidla společná modlitba, vzájemné povzbuzení se svědectvími z osobního života či společenství, diskuze na témata, která umožňují poznání vlastních církevních tradic, přístupů či teologie, informace z jednotlivých společenství a návrhy či samotná příprava společných ekumenických akcí.

K nejvýznamnějším ekumenickým akcím každoročně patří Alianční týden modliteb pořádaný Evangelikální aliancí, Noc kostelů, Národní týden manželství a akce aktivizující občanskou společnost k hodnotám svobody a demokracie (předvolební shromáždění, akce k politickým výročím: vznik samostatného státu, 28. únor, 17. listopad apod.).

Zúčastněné církve a sbory:

 • Sbor Bratrské jednoty baptistů Sokolov

 • Náboženská obec Církve československé husitské v Sokolově

 • Římskokatolická farnost Sokolov

 • Sbor Církve adventistů sedmého dne Sokolov

 • Sbor Církve českobratrské evangelické Sokolov

Kontaktní osoba - moderátor ekumeny: Lukáš Bujna, farář Husova sboru v Sokolově, e- mail: bujna@seznam.cz, tel.: 775 541 440

Možnosti další spolupráce a podpory farnosti

Sokolovská farnost své služby poskytuje zcela zdarma. Protože ale naše služby nejsou nijak dotovány, prostředky na jejich poskytování získáváme prakticky ze tří zdrojů: 1) Plat faráře a poloviční úvazky farní asistentky a ředitele charity jsou nám poskytovány Biskupstvím plzeňským. 2) Hospodářská činnost na vlastních polích a lesích. 3) Nejdůležitějším zdrojem jsou pro nás ale příspěvky a dary farníků či podporovatelů farnosti.

Pokud je vám poslání naší farnosti a charity blízké, že byste jej chtěli podpořit, nabízí se tyto možnosti:

 • Finanční a materiální podpora

 • Podpora modlitbou a postem

 • Spolupráce spřízněných organizací (neziskové organizace, občanské iniciativy)

 • Ekumenická spolupráce

 • Osobní angažovanost v rámci svého povolání v rodině, společnosti či farnosti.

Charitativní služby

Církev je Boží rodinou ve světě. V této rodině nesmí být nikdo, kdo by trpěl kvůli nedostatku toho, co je pro život nezbytné. Zároveň však caritas - agapé (nezištná láska k bližnímu) překračuje hranice církve. Podobenství o milosrdném Samaritánovi zůstává měřítkem, které ukládá univerzalitu lásky, již je třeba uplatňovat vůči potřebnému člověku, s nímž jsme se setkali "náhodou" (srov. Lk 10,31).

papež Benedikt XVI., encyklika Deus caritas est, odd. 25

Poskytování služeb vůči těm, kteří trpí jakoukoliv nouzí či bolestí, je jednou ze základních částí poslání naší farnosti.

Farnost tyto služby poskytuje jednak skrze služby farníků a faráře, jednak skrze služby farní charity. Anebo také ve spolupráci s ostatními poskytovateli zdravotních či sociálních služeb.

Věnujeme se zvláště nemocným, umírajícím a seniorům, ale pomáháme také všem těm, kteří mají problém se zařadit do společnosti a dostát jejím požadavkům (lidé psychicky nemocní a trpící závislostmi). V této oblasti našich služeb se snažíme vyplnit mezery, které vznikají mezi oficiálními poskytovateli sociálních služeb. Fakt, že farnost ani její farní charita nejsou registrovanými poskytovateli sociálních služeb, nám umožňuje být v mnoha ohledech flexibilnější a tak doplnit to, co pro registrované služby bývá problémem.

Nespornou devizou naší služby pak je především to, že v člověku můžeme vidět něco víc než jen předmět naší služby a poslání. Můžeme v něm vidět člověka jedinečně milovaného Bohem.

Pokud si v nějaké životní situaci nevíte rady, nebojte se na nás obrátit.

Kontakt na faráře zde

Kontakt na ředitele charity zde

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
Jarní koncert
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3 4 5