Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
2.3.2024
Datum ukončení:
5.4.2024

logo.jpgNedělní stránka

sokolovské a chodovské farnosti

březen 2024

                                                                                            3.3. – 7. 4. 2024                               

                                                         (příští nedělní stránka vyjde 7. 4. 2024)

 logo chodov.jpg

 

                           Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2024-03-03.pdf

 

 

Bohoslužby a farní setkání v postní době:

 • Pravidelné bohoslužby se konají:

Zejména v postní neděle: Sokolov 8:30, 17:00, Chodov 9:00, Krajková 10:30. Nové Sedlo 11:00.

Všední dny: Pondělí, středa: Sokolov 7:40. Středa, pátek: Chodov 16:00, Čtvrtek: Svatava 16:00, Pátek: Sokolov 17:00.

 

 • Pravidelná setkání:
 • Každý čtvrtek se na sokolovské faře děje od 17:30 otevřené setkání podporující lidi na duchovní cestě. První půlhodinu trávíme v tichu kontemplace, druhou půlhodinu věnuje farář katechezi uvádějící do základů křesťanské víry. Srdečně zve farář Petr
 • Příležitost k duchovnímu rozhovoru, svátosti smíření či žehnání je každou neděli od 16:00 do 17:00 ve farním kostele v Sokolově.
 • Křížová cesta v době postní je každý pátek od 15:30 na faře v Chodově a od 16:30 ve farním kostele v Sokolově.

 

Pozvánky:

 • Ve středu 6. 3. nebude ranní mše svatá v Sokolově.
 • V sobotu 9. 3. bude brigáda na nakládání palivového dřeva na Smrkovci. Info u faráře.
 • Zveme všechny maminky a ženy na křížovou cestu Modliteb Matek v úterý 12. 3. v 16:30 v sokolovském kostele.
 • Ve středu 13. 3. se uskuteční ve farním sále v Sokolově od 17:30 divadlo jednoho herce s názvem „Rybáři“ (více viz níže).
 • Pátek 15. 3. prožijeme jako Farní den pokání, postu a modlitby. První část dne věnujeme osobnímu postu, poté společné modlitbě růžence a mši svaté, po které bude následovat adorace. Tématem našeho pokání je rozvazování pout, která nám brání žít svobodně.
 • V sobotu 16. 3. se uskuteční na faře v Chebu od 9:00 do 12:00 postní duchovní obnova.
 • Na 5. neděli postní 17. 3. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Každé třetí pondělí v měsíci (tentokrát 18. 3.) běží pravidelné živé vysílání pořadu „LIVE s biskupem“ Již během předchozího týdne můžete na live@bip.cz(a v průběhu přenosu také přes chat na YouTube) biskupovi Tomášovi položit otázky. Odkaz ke sledování najdete na: www cz/livesbiskupem.
 • V úterý 19. 3. na Slavnost svatého Josefa bude mše svatá v sokolovském kostele v 18:00. V Chodově bude slavnostní mše následující středu 20. 3. od 16:00.
 • Ve středu 20. 3. v 17:30 se uskuteční v rámci projektu otevřená fara přednáška a debata na téma kontemplace. (více viz níže)
 • V pátek 22. 4. proběhne kanonická vizitace chodovské farnosti.
 • V sobotu 23. 3. proběhne setkání synodních delegátů v Plzni.
 • V sobotu 23. 3. proběhne od 8:30 velikonoční úklid sokolovského farního kostela.

Svatý týden

 • Neděle 24. 3. je Květnou nedělí, ranní mše svaté v Sokolově i Chodově budou zahájeny venku (v Sokolově u Mariánského sloupu) požehnáním ratolestí a následným průvodem do kostela. Květnou tzv. pašijovou nedělí, začíná svatý týden.
 • V pondělí 25. 3. od 15:00 do 17:00 se bude konat ve farním kostele v Sokolově postní bohoslužba pokání s možností slavení svátosti smíření u více zpovědníků z vikariátu.
 • Ve středu 27. 3. proběhne postní bohoslužba pokání v Chodově na faře od 16:45 do 18:00. Zpovídat budou oba kněží. (Každý katolík by se měl alespoň jednou do roka vyzpovídat, nejlépe v období Velikonoc).

Velikonoční triduum

 • Zelený čtvrtek 28. 4. DEN POSLEDNÍ VEČEŘE

     Mše sv. ve Svatavě nebude. Mše na památku večeře Páně se uskuteční v 18:00 v obou farních kostelích v Sokolově i v Chodově.  Při přinášení obětních darů bude završena sbírka „Postní almužna“ na podporu služeb pro potřebné.

      Po mši svaté budeme adorovat v „Getsemanské zahradě“. Pro ty, kteří se nemohou obřadů Zeleného čtvrtka zúčastnit, bude ještě příležitost postní sbírku předat v neděli Hodu Božího Velikonočního 31. 3. při všech bohoslužbách, nebo předat kdykoliv osobně faráři.

 • Velký pátek 29. 3. DEN KRISTOVA UTRPENÍ

      Na Velký pátek je půst, který je možné prodloužit i na Bílou sobotu a tento den strávit v tichu Ježíšova odpočinku v hrobě. Křížové cesty se uskuteční v 8:30 v kostele v Sokolově a v 9:00 v kostele v Chodově. V 15:00 proběhnou v obou kostelích Velkopáteční obřady s uctíváním kříže. (po obřadech Velkého pátku bude sbírka na křesťany ve Svaté zemi).

 • Adorace u Božího hrobu.

     Po obřadech Velkého pátku až do sobotní Vigilie Vzkříšení Páně bude ve farním kostele v Sokolově adorace. Zapište se prosím na arch, který je vyložený v kostele.

 • Bílá sobota 30. 3. DEN ZTIŠENÍ A NADĚJE

      Liturgie četby na téma „sestoupení do pekel“ se bude konat od 8:30 ve farním kostele v Sokolově.

 • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně 30. 3. VELKÁ NOC

      Vigilie Zmrtvýchvstání s žehnáním ohně, se slavností světla, bohoslužbou slova, křestní bohoslužbou a slavením eucharistie, bude v sobotu v Sokolově i Chodově od 20:00 do 22:00 (je možné se domluvit na odvozu).

 • Zmrtvýchvstání Páně 31. 3. BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍimages.jpg

      Slavení eucharistie se žehnáním pokrmů se uskuteční v neděli od 8:30 v Sokolově, v 9:00 v Chodově, od 10:30 v Krajkové, od 11:00 v Novém Sedle a od 17:00 v kostele v Sokolově (bez žehnání pokrmů).

Slavení velikonočního oktávu

 • Pondělí velikonoční 1. 4.

      Slavení eucharistie bude v 8:30 v Sokolově a v 10:00 v Chodově.

 • Ve středu 3. 3. nebude ranní mše v Sokolově, pouze mše sv. v 16:00 v Chodově.
 • Ve čtvrtek 4. 3. bude mše svatá ve Svatavě.
 • Pátek 5. 4. je prvním pátkem v dubnu s obvyklým společným slavením v Sokolově i Chodově: Adorace a mše svatá s pomazáním nemocných.
 • Neděle 7. 4. je druhou nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství.V tuto neděli bude zakončena kanonická vizitace v chodovské farnosti mší svatou s biskupem Tomášem.

Podněty pro postní dobu

Svět, vesmír, příroda, společnost lidí, to je nekonečné množství variací, nahodilostí, nepředvídatelných projevů. Je to cosi, co je podstatou krásy, překvapivosti, nepolapitelnosti, svobody. Bohužel už to ale není ráj, kde toto všechno bylo v naprosté harmonii. Člověk si uvědomuje, že tato rozmanitost je často ohrožující, neboť ji nějak poškozuje zlo, z její nevyzpytatelnosti jde strach. Proto lidé vždy toužili po čemsi, co do této nahodilosti dává jednotu, řád, jistotu.

Proto člověk tvoří instituce, státy, zákony, vlády. A ty tuto různorodost variabilitu a svobodu života často podvazují, ovládají a vlastně ničí. Člověk, který se nechce spokojit s takto znásilňovaným životem, je tedy odkázán, hledat nějaké hlubší, vše pronikající a sjednocující principy, můžeme to asi nazvat steskem po Bohu, po duchovní cestě, která vrcholí v křesťanském pojetí reality. Bůh se stává jednak jedním – propojujícím principem, jednak dává prostor variabilitě, různosti a nahodilosti ve třech odlišných osobách. A toto je skutečný, krásný a svobodný Život.

   Postní doba, má-li být přípravou na objevení takovéhoto Boha, vítězícího nad vším chaosem zla, je tedy duchovní cestou, na které se člověk otvírá vší možné nahodilosti: Nesoudí, ale obdivuje, a zároveň je nesen silou, kterou můžeme nazvat Životem, či Bohem, tedy někým, kdo je vše sjednocující silou, která dává člověku jistotu a hluboký vnitřní mír a pokoj.

   Naplňují se tak slova Zjevení: Hle všechno tvořím nové … já jsem Alfa i Omega, počátek i konec… Tomu, kdo žízní dám napít zadarmo vody živé… Pojď, ukážu ti nevěstu, choť Beránkovu.                                  

MSP 1.png

                       Petr Bauchner

Diecézní synoda

 • Do konce února proběhl výběr delegátů z řad farníků, pak bude následovat jmenování synodní

 • ch delegátů v řeholních komunitách a dalších uskupeních. Diecézní pastorační rada zvolí delegáty z farností 11. března 2024.
 • března 2024 proběhne první informační a formační setkání všech synodních delegátů v Plzni – Liticích.
 • Modlitební síť – Zveme všechny k zapojení se do modlitební sítě za diecézní synodu. Každý je zván k osobní modlitbě či ve společenství. Těm, kteří se chtějí zapojit do této sítě zahrnující přímluvce z naší diecéze a modlit se za synodu tam, kde žijí, a ozvou se nám na mail synoda@bip.cz, budeme jednou měsíčně zasílat úmysly k modlitbě za synodu na příslušný měsíc.
 • Více informací naleznete na: synoda.bip.cz/primluvy
 • Za sokolovskou farnost byl za delegáta diecézní synody v dodatečné volbě zvolen Jan Sebján. Dodatečné volby se uskutečnily z důvodu, že původně zvolený delegát Zdeno Virčík rezignoval z rodinných důvodů.

Stalo se:

Otevřená fara

Naše akce "Otevřená fara" se pomalu, ale za velkého zájmu posluchačů a diváků, rozjíždí. V únoru se v našem nově zrekonstruovaném farním sále uskutečnily dvě velmi zajímavé akce. 21. 2. proběhla projekce českého filmu "Tancuj Matyldo", po které následovala plodná a pro mnoho účastníků podnětná debata s Mgr. Soňou Škvareninovou z hospice sv. Jiří Cheb, která je zainteresovaná i v oblasti práce s lidmi s demencí. Naše improvizované kino bylo vyprodané, což jsem nečekal. Druhou akcí byl "Koncert pro Ukrajinu, který proběhl v den 2. výročí Ruské okupace Ukrajiny, tedy 24. 2. V přeplněném sále, kam dorazilo 45 posluchačů, proběhl koncert skvělých jazzových muzikantů z kapely Jazz Gypsy N Tango z Prahy.  Bylo nejen co poslouchat, ale také na co se dívat. Z výtěžku ze vstupného jsem poté odeslal 1000 Kč na bankovní účet Skupiny D, z. s. která organizuje nákup dronů pro Ukrajinskou armádu a mezi její zakladatele a mediální tváře patří taktéž herec Ondřej Vetchý. Na závěr patří velké poděkování tvůrci skvělého sálu, panu faráři Petru Bauchnerovi a všem kteří věnují svůj čas návštěvě akcí v rámci projektu "Otevřená fara".              Jan Sebján, neboli Sebiš

Formace lektorů:409105527_405903195316226_531036470421173916_n.jpg

V lednu a únoru v obou farnostech proběhla formace lektorů (interpretů biblických četní při bohoslužbách). První setkání se týkalo liturgické teorie, druhé setkání pak praktickým zkouškám četby v kostelích. Staro(novými) lektory se stali za sokolovskou farnost: Tereza Miškovská, Jitka Slaninková, Saša Pokorná, Hana Kodedová, Václav Kozák, Pavla Koliášová, Jaroslav Králič, Věra Nedělová, Miroslav Tauer, Irma Uhlíková, Miroslav Wagner a Pavel Josef.

Za chodovskou farnost se formace zúčastnili: Jozef Kováč, Věra Červíková, Vlaďka Antošová, Marie Pelcová, Lidka Baumannová, Anna Hasilová a Lucie Dzurová.

Další oznámení

 • Úklid sokolovské fary. Farnost hledá spolehlivého a šikovného člověka, který by, asi v rozsahu dvou dopolední v měsíci, zajistil úklid společných prostor na sokolovské faře (úklid schodiště, společných WC, kanceláře, farního sálu, kuchyně a sklepa, jednou ročně umytí oken, odmražení ledničky, a údržbu – vyčištění kuchyňských skříněk. Finanční náhrada by byla formou dohody o provedení práce – asi 200 Kč na hodinu.

Pozvánky na akce Otevřené fary

 • Divadlo jednoho herce – Jan Horák „Rybáři“. Ve středu 13. 3. 2024 od 17:30 srdečně zvu zájemce o divadlo na představení "Rybáři". Jedná se o divadlo jednoho herce, kterým je již nám známý Jan Horák. Něco málo o panu herci, jak sám o sobě píše na svých webových stránkách: "Vystudoval jsem DAMU. Mými hereckými pedagogy byli Jaroslava Adamová, Věra Galatíková a Ladislav Mrkvička. Od roku 2007 do 2013 jsem působil ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Angažmá jsem ukončil z tDSC_4215.jpgouhy po dobrodružství. Přestěhoval jsem se do Roudnice n/L, od té doby jsem hercem na volné noze. Spolupracuji na nezávislých projektech nebo vytvářím vlastní. S divadlem jednoho herce cestuji po celé republice, po Slovensku i dál. Působím jako lektor herectví na různých platformách. Věnuji se také pastorační práci, především v bývalém augustiniánském klášteře v Roudnici n/L. Existenciální otázky a humor, který z nich může plynout, jsou i častým námětem mých představení." Představení Rybáři je o následcích, které zanechaly biblické události na lidech, o kterých se v Bibli moc nepíše. Vstupné 150 Kč.
 • Přednáška a debata o kontemplaci. Druhá akce proběhne o týden později ve středu 20. 3. 2024 od 17:30 a bude se jednat o přednášku s prvky debaty. Jelikož náš farář Petr je spoludoprovázejícím kontemplačních kurzů, bude své postřehy a prožitky a třeba i rady s kontemplací sdílet společně se zájemci v prostorách našeho farního sálu. Doporučuji a zvu. Vstupné dobrovolné. Sebiš - organizátor a zpravodaj

Další pozvánky

 • Víkend pro holky beYUOtiful   12.-  14. 4., 12 – 20 let, info a přihlášky: dcmplzen.cz/akce
 • Česko – slovenské setkání Taizé

Ve dnech 19. – 21. dubna 2024 proběhne v Praze ekumenické setkání mládeže nazvané „Ty znáš můj neklid." Toto setkání, pořádané společně s bratry z Taizé, navazuje na tradici ekumenických setkání, které komunita pořádala v České republice naposledy na přelomu let 2014/2015. Rádi bychom na setkání pozvali účastníky ve věku 18–35 let. Na programu setkání budou společné modlitby se zpěvy z Taizé, biblické úvody vedené bratrem z komunity, workshopy a sdílení ve skupinkách, do kterých budou zapojeni účastníci z ČR, Slovenska a dalších evropských zemí. Ubytování mladých poutníků bude zajištěno v rodinách.Na setkání je možné se přihlásit do 31. 3. 2024 na: www.taize2024.cz.

Celosvětová síť modlitby s papežem - březen:

Úmysl papeže: Za mučedníky dneška

Modleme se, aby ti, kteří v různých částech světa pro evangelium riskují své životy, byli pro církev zdrojem odvahy a misijního zápalu.

Národní úmysl: Za kajícníky

Modleme se, aby ti, kdo dosud odkládali svátost smíření, nalezli cestu k setkání s milosrdným Kristem.

 

Pomoc potřebným

 • Postní sbírka je příležitostí ke každodennímu rozhodnutí v potřebných lidech vidět Krista. Peníze lze mimo jiné shromažďovat také do papírových postních kasiček.
 • Velkopáteční sbírka na Svatou zemi je pomocí pro křesťany v Izraeli.

 

Statistika sokolovské a chodovské farnosti – únor 2024

Pohřby Sokolov:  David Pešta

Pohřby Chodov:  Jindřich Hruška

Farnost Sokolov

4.2.

11.2.

18.1.

25.1.

celkem

Sokolov

3 117

3 209

 

 

6 326

Krajková

520

320

 

 

840

Svatava

3 050

3 250

2 850

350

9 500

Haléř sv. Petra

 

 

 

5 486

5 486

kasičky

 

 

2 767

 

2 767

Farnost Sokolov celkem

6 687

6 779

5 617

5 836

24 919

           

Farnost Chodov

4.2.

11.2.

18.1.

25.1.

celkem

Chodov

647

753

1 740

 

3 140

Nové Sedlo

290

220

 

 

510

Haléř sv. Petra

 

 

 

1 996

1 996

kasičky

 

 

10 899

 

10 899

Farnost Chodov celkem

937

973

12 639

1 996

16 545

 

Březnoví jubilanti:

Děkujeme za tyto bratry a sestry, za to, že jsou pro nás darem:

Gertruda Beerová, Anna Holá, Petr Bauchner, Vladimír Koliáš, Tomáš Martinec, Petr Korbel, Václav Kozák, Barbora Vlachá, Herbert Zuber.

Z chodovské pastorační rady

    Chodovská pastorační rada se sešla ve středu 7. února. Prvním úkolem bylo zvolit synodního delegáta. Farností byli doporučení tito kandidáti do voleb: Karel Krassa, Milan Růžička, Františka Pécová, Olga Kováčová, Marie Pelcová, Piotr Libner, Lída Baumannová.

    Farář všechny výše jmenované oslovil, zda kandidaturu přijímají. Kandidatury se po tomto oslovení zřekli: Milan Růžička, Františka Pécová, Pitr Libner, a Lída Baumannová. Poté v tajné volbě dvoutřetinovou většinou zvítězila Marie Pelcová. Zvolené přejeme Boží požehnání do této služby.

    Dále jsme hovořili o dalším pastoračním směřováním farnosti: Pastorační prioritu by měly stále dostávat jednak aktivity, které podporují život přesahující hranice návštěvníků bohoslužeb a Farní charita. Farní charita dozná změny na pozici ředitele farní charity: Pana Jiřího Lodra vystřídá pan Aleš Klůc, ředitel diecézní charity Karlovy Vary. Šatník je ve správě Lidky Baumannové a Eriky Janečkové. Tříkrálovou sbírku i v Chodově zajišťuje varská charita.

   V další části jsme se věnovali správě farního majetku. Farní majetek má sloužit pro podporu pastorace, pastoračních projektů.

   Farní budova v Chodově: Nutné je zprůhlednění finančních toků. Nájmy, energie a další. V letošním roce je zahájeno převedení elektroměrů na nájemce či zřízení podružných elektroměrů, které spravedlivě rozdělí náklady na elektřinu mezi nájemníky a farnost (náklady na předělání elektroinstalace asi 60 000,-Kč). V další etapě bude třeba řešit spotřebu vody a tepla.

   Farní zahrada: Zahrada je v pronájmu města, farář domluví vyhotovení organizačního řádu k užívání zahrady. Kontaktní osobou na případnou spolupráci na údržbě zahrady bude za město paní Ilona Nehybová.

   Kostel Nové sedlo: Pastoračně využit každou neděli, do 10 účastníků bohoslužeb. Potřeba velkých oprav – střecha: část je po generální rekonstrukci, další část je třeba realizovat podle možností dotací. Spoluúčast farnosti, případně města 20 – 40% nákladů. Narušenou statiku v rohu stavby u presbytáře zatím neřešíme.

   Pastorační rada nedoporučuje vznést návrh na převedení do majetku města.

   Kostel Tatrovice: Pastoračně využit nyní již jen 1x ročně na předvánoční setkání občanů. Stavebně v pořádku, kromě střechy, která potřebuje každoroční údržbu ve výši alespoň 200 000,- Kč. Tato údržba probíhá za pomocí dotací a obce. Finanční spoluúčast farnosti je ale také nutná.

   Pastorační rada doporučuje převod kostela do majetku obce.

Jako poslednímu bodu, týkajícímu se farnímu majetku, zazněla informace o finanční uzávěrce za rok 2023 – na příští setkání PR bude představena půlroční finanční uzávěrka farnosti.

   Poté jsme se věnovali rozhovoru o nadcházející Kanonické vizitaci

   Kanonická vizitace je proces, který se skládá z pastorační návštěvy biskupa ve farnosti a kontroly administrativy a hospodaření farnosti. Kanonická vizitace trvá celkem dva dny: jeden celý všední den a nedělní mše svatá na závěr. Návštěva prvního dne, která se uskuteční 22. 3. zahrnuje obvykle setkání s knězem/kněžími a setkání „s dalšími osobami, které slouží ve farnosti (pastorační asistenti, katecheté, ministranti, kostelníci, varhaníci, členové sboru, vedoucí společenství, stavební technici, účetní atd.), farní a ekonomickou radou farnosti, Charitou, pokud ve farnosti existuje, nemocnými, rodinami, případně dětmi a mládeží, s jednotlivými společenstvími, které ve farnosti fungují, případně se zastupiteli obce.

Návštěva druhého dne proběhne v neděli 7. 4. formou společné mše svaté.

    Pastorační radní vznesli podnět, zda během vizitace také neudělit svátost biřmování těm, kdo ještě biřmování nebyli. Farář to nedoporučuje, protože v Chodově neproběhla příprava k přijetí těchto svátostí. Od září ale tato příprava může započít a budou-li případní zájemci připraveni, bude možno začít uvažovat i o způsobu, kdy a jak svátost udělit.

   V závěru našeho setkání jsme se věnovali:

  1) Kartotéce.

Farář připraví nejpozději do Velikonoc formuláře, bude na naprosté dobrovolnosti farníků, zda a v jakém rozsahu formuláře vyplnit.

   2) Estetickému a symbolickému vyznění liturgického prostoru kostela a ozvučení kostela.

   Kostel je významným symbolem Boha, tedy Života. Z toho důvodu liturgické směrnice nedovolují, aby byly v kostelích používány umělé materiály – tedy například umělé květiny. Kostel je také důležitým místem, kde se tříbí estetické vnímání, má být tedy místem krásným. Celkové vyznění chodovského kostela narušují nejen umělé květiny, ale také řada dalších doplňků (poličky, nástěnky, dečky, pletivo na mříži, socha sv. Barbory) Farář tedy přichází s iniciativou tyto věci odstranit.

   Liturgický prostor: Město nesouhlasí s koncepcí, která byla uplatněna v Sokolově – lavice umístit do tvaru U. Farář tedy předloží městu alternativní návrh na uspořádání liturgického prostoru.

   Ozvučení kostela: Farář bude znovu apelovat na vedení města, aby se zabývalo instalací kvalitního ozvučení do kostela.

   3) Setkávání (po mši) na faře: Budou učiněny pokusy setkávání po nedělní mši rozšířit i o další farníky. Na pořízení pohoštění lze pak také přispět z farních peněz.                                                                     Zapsal Petr Bauchner

 

                                                             

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
Jarní koncert
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3 4 5