Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
24.10.2020
Datum ukončení:
27.11.2020

Nedělní stránkaLogo Farnost_GRAY_POZITIV.jpg

listopad 2020

             (příští nedělní stránka vyjde 29. 11.)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2020-10-25.pdf

 

Milí bratři a sestry,

jeden moudrý duchovní autor říká, že Ducha svatého, který v nás přebývá, je možné v sobě roznítit jako oheň (2Tm 1,6) za pomocí svátostí, ale mnohdy velká láska či velké utrpení dovedou tento tolik potřebný oheň rozdmýchat lépe.

Prožíváme nyní čas, kdy nebudeme moci žít ze svátostí a společenství církve tak, jak jsme byli doposud zvyklí. To nám ale dává příležitost rozdmýchat „lépe“ oheň Ducha v nás. Ať už skrze utrpení spojená s důsledky náročné doby ve které žijeme, ať již skrze „velkou  lásku“, ke které jsme pozváni. Náš pan biskup Tomáš nás zve svým dopisem (viz níže) ke kontemplaci, která je velmi konkrétním projevem velké lásky. Nejběžnějšími formami kontemplace je ztišení v kostele třeba formou adorace Nejsvětější svátosti, nebo kontemplace v přírodě, kde nacházíme tolik potřebné ticho a krásu promlouvající k srdci.

V naší sokolovské farnosti bude příležitost pobýt ve farním kostele každý pátek a každou neděli od 16 do 19 hod. V té době bude v kostele přítomen i farář nebo kaplan k možnosti svátosti smíření, modlitby či požehnání. K adoraci bude též vystavena Nejsvětější svátost. Pokud se najde více adoracechtivých lidí, můžeme každý pátek adoraci protáhnout i do nočních hodin a v kostele se střídat podobně jako ve dnech pokání postu a modlitby.

Ostatní bohoslužby a společná setkání i dušičkové pobožnosti na hřbitovech, budou prozatím z důvodů vládních opatření zrušeny. Vnímejme však lidi kolem sebe. Služba jim, je bohoslužbou, neboť v nich přebývá Bůh.

Individuální duchovní péče omezena není, což znamená, že se na faráře či kaplana můžete  obrátit s návrhem, jak byste si individuální duchovní službu představovali. Další inspirace a podněty k životu v naší farnosti  najdete níže.

                                                                                                                       Farář Petr

 

 

znak.png

 

Dopis biskupa Tomáše

Sestry a bratři,

v těchto dnech se na nás obrátil pan ministr zdravotnictví s kratičkou, ale o to důležitější výzvou: „prosím, zůstaňte doma.“

Osobně jeho prosbu plně podporuji: Je naléhavě třeba vyvarovat se všech zbytečných i nadbytečných kontaktů. Proto i já Vás prosím: zůstaňte doma.

Jen bych chtěl slůvko doma pro nás křesťany trochu upřesnit, a to i po konzultaci s mým osobním lékařem, panem doktorem Cyrilem Muchou:

Doma znamená nejen v našem bytě mezi čtyřmi stěnami, které v nás mnohdy sami o sobě zvyšují úzkost, jež může následně mít i neblahý vliv na naši imunitu. Doma pro nás křesťany znamená také zůstávat v blízkosti našeho Pána. A proto k našemu domovu jednoznačně patří i náš kostel.

Zcela podporuji, abychom tam v duchu tak potřebné zodpovědnosti nyní nechodili společně, ale abychom toto místo vyhrazené pro domácí setkání s Bohem navštěvovali jednotlivě.

Setkání s Kristem v eucharistii bytostně patří k domovu katolických křesťanů. Proto Vás, sestry a bratři, povzbuzuji: navštěvujte jednotlivě při dodržení všech hygienických předpisů Váš kostel, abyste si ze setkání s Pánem života a naším dobrým Pastýřem mohli odnést do svých domácností rozměr pokoje, který vytváří skutečný domov a tento svět ho nemůže dát. Ale znovu zdůrazňuji: mám nyní na mysli návštěvu kostela pro jednotlivce. Proto, i když se v kostele nebo v jeho okolí uvidíte s Vašimi přáteli, nezastavujte se s nimi k rozhovoru, jen jim třeba na dálku zamávejte. A hlavně se za sebe navzájem modlete.

Své spolubratry kněze moc prosím, aby Vám toto setkání s Pánem umožnili, aby při velmi pečlivém dodržení všech hygienických předpisů byli těmi, kdo Vám umožní toto setkání s Pánem skrze Eucharistii, požehnání i smíření.

A pak – naším domovem je i příroda, stvoření dané lidem od dobrého Boha jako náš pozemský domov. Nezůstávejme tedy podobně jako apoštolové po Kristově smrti ve strachu za zavřenými dveřmi. V přírodě je místo, kde, když jsme sami či jen ve skutečném rodinném kruhu, můžeme i sundat jinak tak potřebnou a pro naše zdraví důležitou roušku, Boha chválit i prosit a nadechnout se vůně Božího domova.

Sestry a bratři, modlím se intenzivně za nás všechny a připomínám naše letošní diecézní motto: „Nebojte se, já jsem přemohl svět!“ Zvu Vás nejen k velké zodpovědnosti, ale také k plnosti života: zůstaňme doma v plnosti toho, co domov skutečně znamená.                                                

                                                                                       Váš biskup Tomáš 

List biskupů 

Drazí věřící,

tak jak jsme se na vás obraceli na začátku první vlny pandemie, obracíme se na vás i nyní, v této nelehké době, kdy procházíme všichni další těžkou zkouškou. Řada našich rodinných příslušníků je nemocná nebo v karanténě a nemůžeme z důvodu nařízených protipandemických opatření navštěvovat své blízké.

Protože není možné společně slavit Eucharistii, povzbuzujeme všechny kněze, aby stáli lidem nablízku, byli k dispozici pro individuální duchovní péči, zajistili otevření kostelů pro soukromou modlitbu všude, kde je to možné, a byli k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům.

Všechny pak chceme ujistit o naší blízkosti v modlitbách, zvláště vás, které pandemie Covid-19 jakýmkoliv způsobem již postihla. V předvečer svátku sv. Jana Pavla II., který si sám musel projít zkouškou své těžké nemoci, ho prosíme, aby se za nás přimlouval. Připomínejme si stále jeho často opakovaná slova „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem a pamatujme, že Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.
Děkujeme a povzbuzujeme všechny, kteří se v této době rozhodli pomáhat. Především lékařům, sestrám, zdravotníkům, ale také duchovním, bohoslovcům, studentům a ostatním, kteří pečují nebo se osobně nasazují pro dobro a útěchu druhých.   
Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru. Pamatujme také v modlitbách na lékaře, zdravotníky, nemocné, seniory, všechny osamělé, ty, kteří nesou břímě rozhodování a nezapomínejme ani na ty, kteří nás již předešli na věčnost. Buďme si s pomocí Boží vzájemně oporou.                                                               

                                                                                          Vaši čeští a moravští biskupové

 Z listu kardinála Dominika Duky

 "Nebojme se! Výzva, kterou před nás křesťany současná pandemie staví, spočívá v hlásání Naděje. Dnes, více než kdy jindy, musíme být my, Kristovi učedníci, šiřiteli světla do potemnělých lidských duší, zvěstovateli Naděje, která je silnější než smrt. Chtěl bych proto vyzvat všechny věřící, duchovní i laiky, muže i ženy, aby podle svých možností nabídli společnosti své služby, aby v těchto těžkých dnech 'dýchali' s ní. Vím, že tak mnozí již činí. Všem za to patří můj veliký dík." 

 

Inspirace pro následující dny:93186132_235690674477977_1663590423156752384_o.jpg

 • 28. říjen 2020 - oslavme společně pohybem vznik naší republiky: Projekt Sokolský běh republiky je oslavou založení Československa 28. října 1918. Znáte někoho, kdo oběhl nebo přeběhl celou Českou republiku? Kdo běžel z Vídně do Prahy za 3 dny nebo doběhl z Prahy na Sněžku? Není to samozřejmě jediný úspěch, který má za sebou! Je to Miloš Škorpil, občan Sokolova, známý ultramaratonec, trenér běhu, propagátor a zakladatel běžecké školy. S jeho manželkou Danou Škorpilovou jsou ambasadoři Sokolského běhu republiky v Sokolově a těší se, až ho spolu zaběhnete! Start bude na koupališti Michal. Více informací na: www.behrepubliky/zavody/sokolov.kříže.jpg
 • Slavnost všech svatých 1. 11. a Dušičkové pobožnosti 2. 11.: Pobožnosti na hřbitovech letos neproběhnou společnou formou, ale navštívit hřbitovy osobně je jistě velmi vhodné. Pokud splníme níže připojené podmínky ve dnech od 25. 10. do 8. 11., je možné pro naše bratry a sestry v očistci získat plnomocné odpustky. Podminky: (1)daný den přijmout eucharistii, (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce; (4) v okruhu těchto dni vykonat svatou zpověď.A protože kněží budou v těchto dnech pamatovat na zemřelé také při mších svatých, můžete své přímluvy napsat do mailu, sms zprávy nebo na lísteček, který bude možné zanechat ve farním kostele u mříže.
 • První pátek 6. 11. Zvláště v tento den farář rád navštíví nemocné v jejich domácnostech a v kostele bude od 16:00 do 19:00 možnost adorace a individuální příležitost k přijetí svátosti nemocných.
 • Bohoslužba za bezpečí 12. 11. Mše svatá za zemřelé policisty a občanské zaměstnance se bude konat, pokud to dovolí podmínky, ve čtvrtek 12.11. od 14:30 ve farním kostele.
 • Světový den chudých 15. 10. Papež František k tomuto dni modliteb za chudé napsal list, který je přístupný na webových stránkách farnosti.
 • Den boje za svobodu a demokracii 17. 11. K tomuto státnímu svátku se postavíme aktivně formou farního dne pokání, postu a modlitby v pátek 20. 11. Pátek 20. 11. tak prožijeme v osobním postu a následné celonoční adoraci v kostele, kde se budeme modlit maximálně ve dvojicích a střídat se po hodinách.
 • Slavnost Ježíše Krista Krále – poslední neděle liturgického roku 22. 11.
 • „Červená středa“ - Red Wednesday 25. 11. Setkání na podporu pronásledovaných pro víru. Symbolem akce je červené světlo připomínající krev trpících.  Akci pořádá Česká biskupská konference spolu s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR a v tentýž den se koná v několika zemích světa. V Sokolově si úmysly Červené středy připomeneme v osobních modlitbách.

 

On line bohoslužby

Kromě televize NOE lze on line bohoslužby sledovat také z různých farností v ČR. Jednou z našich nejbližších je farnost Cheb: https://www.farnostcheb.cz/live

 

Podpořili jsme:

V měsíci září naše farnost podpořila:

 • Radio Proglas u příležitosti jeho stěhování do nových prostor – 1000,-Kč
 • Mary Meals – Mariino jídlo – podpora školní docházky a výživy pro děti z rozvojových zemí – 5000,- Kč
 • Libanon - Bejrůt – podpora místní charity po katastrofickém výbuchu přístavu – 5000,- Kč

 

Oznámení

Pan kaplan Bystrík Feranec bude několik následujících měsíců bydlet v Lokti z důvodu rekonstrukce jeho bytu na sokolovské faře.

 

Internetové vzdělávací kurzy

Místní skupina ČKA ve Šternberku opět nabízí možnost stručného seznamování

s následujícími tématy:

 1. Některé biblické osobnosti a příběhy Starého zákona – od Abraháma po krále Šalamouna.
 2. Islám – znamení doby Vzdělávací cyklus Radia Proglas. V patnácti, přibližněpětadvaceti minutových rozhlasových přednáškách se zájemci seznámí s problematikou islámského náboženství.
 1. Čtení na pokračování: Inuk znamená člověk – deset let misionářem mezi Eskymáky. Pořad Radia Proglas s misionářskou tématikou. Četba poutavé knihy Rogera Buliarda je rozdělena do 19. pokračování, přibližně po pětadvaceti minutách. Každý týden bude k dispozici jedna část.

Vzdělávací cykly i čtení jsou koncipovány tak, aby byly dostupné i pro ty, kteří nemají dostatek volného času. V praxi to probíhá tak, že těm, kteří se přihlásí, bude jednou týdně zasílán text nebo odkaz na danou přednášku.

Již nyní je možno otevřít si první kapitolu nebo díl a přečíst si bližší informace na následujících adresách:

 1. Biblické osobnosti a příběhy SZ: www.cka.stk.sweb.cz
 2. Islám: www.cka.izd.sweb.cz
 3. Čtení na pokračování: www.cka.cteni.sweb.cz

Zájemci nechť se co nejdříve přihlásí na adrese: cka.st@seznam.cz Na tuto adresu lze také zasílat své dotazy či připomínky. Zahájení se předpokládá koncem října, nebo začátkem listopadu 2020.

 

Celosvětová síť modlitby s papežem ČR – listopad

Všeobecný: Oblast umělé inteligence – Modleme se, aby pokrok v oblasti robotiky a umělé inteligence byl vždy ve službách člověka.

Národní: Za kostelníky, ministranty, akolyty, lektory a farní rady – ať pod ochranou sv. Jana Nepomuckého každý naplno slouží na svém místě v církvi.

Listopadoví jubilanti:

V modlitbě můžeme v následujících dnech pamatovat především na naše spolufarníky a farnice slavící v listopadu svoje narozeniny:

Dědičová Christiana

Fryš Petr

Horychová Marie

Kuchařová Jana

Miškovský Jan

Vlachá Veronika

 

Statistika sokolovské farnosti – září 2020

Křty:  Alena Polhošová, Elliot Milan Katreniak

Pohřby:  Karol Ferenc

Svatby:   Dominik Bandy a Kristýna Matysová

Sbírky

6.9.

13.9.

20.9.

27.9.

28.9.

celkem

Svatava

2 500

3 100

2 600

2 500

 

10 700

Krajková

580

470

403

570

 

2 023

Sokolov

2 329

3 063

3 254

3 567

506

12 719

Na Svatou zemi

 

3 533

 

 

 

 

Na diecézní Charitu

 

 

 

4 137

 

 

Kasičky Sokolov

3 873

5 660

 

 

 

9 533,-

Celkem

9 282

12 293

6 257

6 637

506

34 975


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy