Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Dny stvoření 2022

Dny stvoření 2022Datum konání:
3.9.2022
Datum ukončení:
4.10.2022

Od 1. září do 4. října 2022 jsme zváni spojit se s celosvětovou církví k oslavě tzv. Doby stvoření, která je každoročním připomenutím zodpovědnosti křesťanů za péči o společný domov v duchu encykliky Laudato si' papeže Františka. Níže přinášíme pozvánku od Světly Hanke Jarošové, koordinátorky hnutí Žít Laudato si' Česká republika.

Dobrý den a ahoj, srdečně Vás zdravím uprostřed léta.

Již za několik týdnů začnou křesťanská společenství po celém světě slavit Dobu stvoření. I Vy se můžete připojit k světovému ekumenickému společenství a uspořádat modlitební setkání či besedu, vyčistit kousek krajiny, zasadit strom, zavázat se k změnám směřujícím k udržitelnému způsobu života nebo se jiným způsobem zapojit do světových oslav. Vodítkem Vám přitom může být Průvodce slavením Doby stvoření. Jeho český překlad najdete na stránce Slavení | zitlaudatosi.cz a na níže připojeném odkazu: 

Celosvětovým tématem oslav roku 2022 je „Naslouchejte hlasu stvoření“, symbolem  letošních oslav je hořící keř. Ten odkazuje jednak k četným požárům, jež v různých částech světa přinášejí zničení a jsou spojovány s lidmi způsobenou klimatickou změnou, a jednak ke keři, který zaujal Mojžíše, když pásl své stádo na hoře Chorebu, a zjevoval přítomnost život udržujícího Boha. Mojžíšovi bylo řečeno, aby si zul obuv, neboť stojí na posvátné půdě v Boží přítomnosti. Poradní výbor Doby stvoření nás zve, abychom zuli „obuv“ svých neudržitelných způsobů života, které nás oddělují od stvoření a od Stvořitele, rozjímali své spojení s posvátnou půdou, na níž žijeme, a naslouchali hlasu stvoření.

Průvodce přináší řadu podnětů pro to, jak o toto usilovat soukromě i ve společenství. Stále se vracejícím tématem je naslouchání, zejména naslouchání hlasům, které není dostatečně slyšet: hlasy těch, kdo jsou odsunuti na okraj, mají nejméně, nejméně přispěli ke klimatické krizi, a přece nejvíce trpí projevy klimatické nespravedlnosti. Podnětem k naslouchání těmto hlasům může být také hlavní modlitba pro letošní Dobu stvoření, kterou najdete v příloze tohoto email ve formě plakátku k vyvěšení.

Během letošní Doby stvoření by měl již být k dispozici film o tom, jak se poselství encykliky Laudato si‘ rozeznívá na pěti kontinentech. Má divácky vstřícným způsobem představit vizi integrální ekologie papeže Františka a lidi, kteří mezními způsoby vizi integrální ekologie hájí v různých částech světa. Film je asi 90 minut dlouhý a díky platformě YouTube bude k dispozici zdarma s titulky ve více než 150 světových jazycích. Více o filmu a o jeho plánovaném promítání v České republice najdete na Film Laudato si‘ | zitlaudatosi.cz.

Liturgie, již Poradní výbor letos doporučuje pro slavení Doby stvoření, je mimo jiné inspirovaná novozélandskými maorskými teology, od nichž pochází také tento výklad modlitby Páně:

Věčný Duchu, Ty, jenž tvoříš Zemi, snášíš bolest, dáváš život,

Zdroji všeho, co je a co bude,

Otče a Matko nás všech.

Milující Bože, v němž je nebe:

uctívání Tvého jména se rozléhá celým vesmírem!

Tvou cestu spravedlnosti ať následují národy celého světa!

Tvou nebeskou vůli ať konají všechny stvořené bytosti!

Kéž tvé milované společenství pokoje a svobody udržuje naši naději a přijde na zem.

Nasyť nás chlebem, který potřebujeme pro dnešní den.

Odpusť nám zranění, která si činíme navzájem.

Posiluj nás v dobách pokušení a zkoušek.

Ušetři nás trápení, které je příliš velké, abychom ho snesli.

Osvoboď nás ze sevření všeho, co je zlé.

Neboť Ty vládneš ve slávě moci, která je láska, nyní a navěky.

Amen.

Upraveno z The New Zealand Book of Prayer
He Karakia Mihinare o Aotearoa

Kéž se nám letošní Doba stvoření stane příležitostí k naslouchání, k obnovení jednoty a je nám znamením na cestě.

Za Žít Laudato si' Česká republika
Světla Hanke Jarošová, koordinátor

·         Papež: Reagujme činem na trpké volání Země

  • „Naslouchejme hlasu stvoření“ – tento název nese poselství papeže Františka k letošnímu Světovému dni modliteb za péči o stvoření, který připadne na 1. září. Stejně jako v poselství ke komunikačním prostředkům papež letos vybízel k naslouchání srdcem, vyzývá nyní každého člověka, aby naslouchal volání přírody, která na jedné straně chválí milovaného Stvořitele, avšak na straně druhé si stěžuje na nešetrné zacházení ze strany lidí.
  • Gabriella Ceraso – Vatican News
  • Matka Země volá a s pohledem na budoucnost volají také všichni živí tvorové, chudí lidé, původní národy i naše děti: zhoršování životního prostředí a vykořisťování jsou výzvou, na kterou musíme reagovat. Je zapotřebí ekologické konverze jednotlivců a komunit: kdo může, ať jedná. Tuto pozornou analýzu a zároveň naléhavou výzvu mezinárodnímu společenství obsahuje papežovo poselství k 1. září, Světovému dni modliteb za péči o stvoření. Tento den zahajuje údobí, nazvané jako „Čas stvoření“, trvající až do svátku sv. Františka z Assisi (4. října): „Je to zvláštní čas pro všechny křesťany, aby se modlili a společně pečovali o náš společný domov“, píše papež. Původně byla tato iniciativa inspirována konstantinopolským ekumenickým patriarchátem a je, jak vysvětluje František, „příležitostí k 'ekologickému obrácení', k němuž nás vybídl sv. Jan Pavel II. v reakci na 'ekologickou katastrofu', kterou předpověděl sv. Pavel VI. již v roce 1970“. Letos papež v rámci Času stvoření prosí zejména o modlitby v souvislosti se dvěma důležitými summity o klimatu a biologické rozmanitosti. Nezastírá totiž, že je třeba, abychom jednali „rozhodně“.

·         HLAS STVOŘENÍ: CHVALOZPĚV A TAKÉ SBOR TRPKÉHO VOLÁNÍ

  • Tématem „Času stvoření“, které podnítilo papežovo poselství, je výzva: „Naslouchejte hlasu stvoření“. Tento hlas, podotýká František, však zní nelibě: „na jedné straně tichý chvalozpěv na Pána a Stvořitele, který si přál, abychom žili ve společenství ve „velké katedrále stvoření“; na druhé straně je to sborový „hořký výkřik, který si stěžuje na naše špatné lidské zacházení“. Jak vysvětluje dále, naše „matka, sestra Země volá a „prosí, abychom přestali se zneužíváním a ničením“; křičí tvorové, kteří ji obývají a hrozí jim vymření; je to výkřik chudých, kteří klimatickou krizí trpí nejvíce. Je to také volání „bratrů a sester původních národů“, kteří jsou napadáni a devastováni, a konečně je to volání našich dětí, které jsou ohroženy „krátkozrakým sobectvím“ a „s úzkostí žádají nás, dospělé“, abychom udělali vše, co je v našich silách, abychom „zabránili kolapsu ekosystémů nebo ho alespoň omezili“.

·         POKÁNÍ A EKOLOGICKÁ KONVERZE NENÍ LIBOVOLNOU OPCÍ

  • Když nasloucháme těmto trpkým hlasům, píše papež, musíme činit pokání a změnit škodlivé životní styly a systémy: „Stav degradace našeho společného domova“, zdůrazňuje, „je výzvou, která vyžaduje stejnou pozornost jako jiné“, jako například „vážné zdravotní krize a válečné konflikty“. Být strážcem Božího díla je podstatnou součástí „ctnostné existence“. Ekologická konverze, o níž František mluví, není jen individuální, ale též komunitní: je třeba „ducha maximální spolupráce“, počínaje společenstvím národů ve shromáždění OSN.

·         VÝZVY K SUMMITŮM COP 27 A COP 15

  • František proto očekává dvě důležitá mezinárodní setkání: summit COP 27, který se má konat v listopadu v Egyptě, a summit COP 15, který se uskuteční o měsíc později v Kanadě. První z nich se stále soustředí na cíl co nejrychleji snížit globální emise skleníkových plynů, s cílem omezit nárůst teploty na 1,5 °C, jak předpokládá Pařížská dohoda, k níž se připojil i Svatý stolec. Je to náročný cíl, při jehož dosažení papež vyzývá ke „klimatickým plánům“ nebo „zásadním příspěvkům na národní úrovni“. „Jde o to“, dodává, „abychom změnili vzorce spotřeby a výroby, stejně jako životní styl, a to směrem, který bude více respektovat stvoření a integrální lidský rozvoj všech lidí“. Základem všeho, upřesňuje papež, musí být „spojenectví mezi člověkem a životním prostředím“, které je pro nás věřící zrcadlem Boží stvořitelské lásky, a největší pozornost musí být věnována těm, kteří jsou klimatickými změnami postiženi nejvíce.

·         ZAMEZIT KOLAPSU BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI

  • Neméně důležitý bude summit v Kanadě, který se bude věnovat ochraně biologické rozmanitosti, a přijetí nové mnohostranné dohody, která má „zastavit ničení ekosystémů a vymírání druhů“, tedy další „kolaps“ sítě života. František apeluje: „Vyzýváme národy, aby se dohodly na čtyřech klíčových principech: vybudovat jasný etický základ pro transformaci, kterou potřebujeme k záchraně biologické rozmanitosti; bojovat proti ztrátě biologické rozmanitosti; podporovat zachování biologické rozmanitosti i její obnovu a uspokojovat potřeby lidí udržitelným způsobem; podporovat globální solidaritu s ohledem na skutečnost, že biologická rozmanitost je globálním společným dobrem, které vyžaduje společný závazek; a postavit do středu zájmu lidi ve zranitelných situacích, včetně těch, kteří jsou ztrátou biologické rozmanitosti nejvíce postiženi, jako jsou původní obyvatelé, staří a mladí lidé“.
  • Nejen to, papež vzhledem k blížící se 27. i 15. konferenci smluvních stran (COP) vyzývá bohatší státy, aby podnikly „ambicióznější kroky“, protože čím větší je jejich odpovědnost za znečištění v posledních dvou stoletích, tím větší je jejich nezpochybnitelný „ekologický dluh“. To znamená jak opatření na vnitrostátní úrovni, tak plnění slibů finanční podpory v oblasti klimatu a přijetí nových forem podpory, včetně podpory zachování biologické rozmanitosti. Nejchudší země nesou významnou, ale „diverzifikovanou“ odpovědnost, připomíná papež a dodává: „Zpoždění ostatních nemůže nikdy ospravedlnit vlastní nečinnost.“

·         KAŽDÝ MUSÍ ROZHODNĚ JEDNAT

  • „Je třeba jednat, a to rozhodně a všichni bez výjimky, neboť se dostáváme do zlomového bodu“. Františkova závěrečná slova, která jsou ozvěnou encykliky Laudato si', jsou modlitbou za nadcházející „Čas stvoření“: „Modleme se, aby summity COP 27 a COP 15 sjednotily lidskou rodinu k rozhodnému řešení dvojí krize, a to klimatické a krize snižování biologické rozmanitosti“. František pak spolu se sv. Pavlem vybízí: „Plačme spolu s trpkým nářkem stvoření, naslouchejme mu a odpovídejme skutky, abychom se my i budoucí generace mohli stále radovat z něžné písně života a naděje stvoření.“
  • Zdroj: Vatican News

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
2
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
3
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
4
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
5
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
6
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
7
Noc kostelů 2024
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
8
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
9
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
10
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
11
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
12
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
13
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
14
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
15
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
16
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
17
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
18
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
19
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
20
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
21
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
22
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
23
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
24
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
25
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
26
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
27
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
28
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
29
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
30
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí