Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
30.12.2023
Datum ukončení:
2.2.2024

logo.jpgNedělní stránka

sokolovské a chodovské farnosti

 

logo chodov.jpg

leden 2024

 

(příští nedělní stránka vyjde 4. 2.)

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2024-01-01.pdf

Pozvání

 • Slavnost Matky Boží Panny Marie. Pondělí 1. 1. 2024. Světový den modliteb za mír. Bohoslužby v nedělním pořadu.
 • Rozloučení s paní Marií Klempárovou středa 3.1. farní kostel Sokolov 12:00.
 • Zahájení Tříkrálové sbírky – středa 3. 1. 18:00, farní kostel Sokolov.
 • První pátek měsíce ledna - 5.1. Adorace, svátost smíření bohoslužba s pomazáním nemocných v Sokolově i Chodově.
 • Slavnost Zjevení Páně na hradě Hartenberku V sobotu 6. 1. se bude konat od 17:00 poutní mše svatá v hradní kapli svatých Tří králů na Hartenberku.
 • Tříkrálové muzicírování V sobotu 6. 1. od 19:00, Chodov, klub Čtyřka. Více viz níže.
 • Na neděli 7. 1. přeložíme Slavnost Zjevení Páně. Při bohoslužbách požehnáme tříkrálovou vodu, kadidlo a křídu. Touto slavností také zakončíme vánoční dobu.
 • V pondělí 8. 1. proběhne ve farním kostele v Sokolově v 9:00 rozloučení se sokolovskou farnicí Annou Reineckovou.
 • V pátek 12. 1. proběhne v sokolovském kostele od 18:00 Tříkrálová koleda pro pozvané děti z chudých sokolovských rodin.
 • V soboru 13. 1. se od 9:00 sejdeme v sokolovském kostele k úklidu vánoční výzdoby.
 • LIVE s biskupem Tomášem. V pondělí 15. 1. od 20:00. Odkaz ke sledování najdete bip.cz/livesbiskupem
 • Týden od 18. do 25. 1. prožijeme jako Týden modliteb za jednotu křesťanů. Místo konání ekumenické modlitby bude ještě upřesněno.
 • Neděli 21.1. prožijeme jako neděli Božího slova se sbírkou na biblický apoštolát.
 • V neděli 21. 1. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.Motto2024.png
 • Od 22. do 31.1 bude bude kněz Irenej na dovolené. Nedělní bohoslužby budou zachovány, zrušené budou mše svaté v Chodově v pátek 26. a ve středu 31. 1.
 • Pátek 26. 1. prožijeme jako Farní den pokání, postu a modlitby. První část dne věnujeme osobnímu postu, od 17:00 se sejdeme v Sokolově ke společné bohoslužbě a po mši svaté bude následovat osobní adorace na úmysly letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů-překonávání bariér mezi lidmi.
 • V pondělí 29. 1. se na faře sejde od 17:00 sokolovská pastorační rada. Jedním z bodů setkání bude volba farního delegáta diecézní synody.
 • Ve pátek 2. 2. budeme slavit ve farních kostelích (Cho 16:00, So 17:00) Svátek uvedení Páně do chrámu (Hromnice). V úvodu bohoslužby bude průvod se svícemi. Obřady prvního pátku zůstanou zachovány.
 • V pondělí 5. 2. se na faře sejde od 17:00 sokolovská ekonomická rada.

 

Novoroční pastýřský list biskupa Tomáše

 

Sestry a bratři, přeji Vám všem požehnaný rok 2024.

    Pro naši diecézi je to rok velmi významný, protože dnešním dnem vstupujeme do slavení diecézní synody. Jak jsem Vám již psal na první neděli adventní, moc Vás všechny zvu a prosím, abyste se společně se mnou, s kněžími a se všemi bratry a sestrami naší diecéze na tomto slavení podíleli.

    Na slavení synody se můžeme podílet modlitbou za smysluplnost a zdar této naší synodní cesty i snahou o porozumění samotnému smyslu synodního dění a aktivní účastí na hledání odpovědí k třem synodním otázkám, které si budeme pokládat.

    Motto nadcházejícího prvního synodního roku zní: Mistře, kde bydlíš? (Jan 1,39) V roce 2024 chceme tedy zde v naší plzeňské diecézi znovu a se stejnou zvědavostí opakovat otázku prvních Kristových učedníků. Ti se ptali Ježíše v okamžiku, kdy ve svých srdcích poznali, že Rabbi, jehož potkali pod fíkovníkem, je někdo, kdo může zásadně obohatit jejich život a nechtěli takovou možnost promarnit. Snažili se proto dozvědět, kde ho mohou blíže poznat, kdy na ně bude mít čas, kde z jeho bohatství a moudrosti mohou načerpat co nejvíce.

     Moc bych si přál, abychom i my touto otázkou nechali v sobě znovu rozeznít zvědavé hledání, kde a jak se v současném světě i v našich farnostech, v malých modlitebních společenstvích či ve skupinách mládeže i seniorů můžeme setkat s Ním, naším Mistrem a Pánem. Abychom se ale také poctivě ptali, kde Ho naopak dnes nenacházíme ani my, ani nikdo z našeho okolí, ačkoliv jsme do setkání s ním na tomto místě a tímto způsobem vložili velké úsilí a v minulosti to byl způsob třeba i velmi osvědčený.

    Moc bych si také přál, abychom se s důvěrou v Boží odpověď odvážně ptali Krista samotného: Pane, kde Tě můžeme v této naší dramatické době zasažené nesmyslným násilím najít, kde jsi přítomen? Kam se za Tebou máme vydat na cestu, abychom se s Tebou skutečně setkali? Nauč nás mít oči otevřené a uši naslouchající, abychom jen bezradně nepřešlapovali na místě.

    Sestry a bratři, zvu Vás do prvního roku synodního hledání, ve kterém se budeme ptát, kde v naší diecézi v současných časech Bůh bydlí. Která jsou ta místa a při jakých příležitostech se daří, aby se s Ním také setkali lidé z našeho okolí, lidé hledající, kteří nepatří přímo do našeho společenství.

    Především je pak ale třeba, abychom se ptali každý z nás, kde Krista nacházíme my. Co z života z víry, který praktikujeme, je skutečně setkáním s živým Bohem a co se nám scvrklo jen na nějaké vnější zvyky či na křečovitě drženou tradici, kterou se bojíme opustit, protože by nám pak zbyly pouze prázdné ruce. Papež František říká, že náš Mistr mnohdy klepe na dveře našich kostelů, ale nikoliv zvnějšku ale zevnitř. Klepe a žádá, abychom měli odvahu - tak jako holčička na fotografii, kterou jsme vybrali coby ztvárnění letošního motta - vyjít z kostelů ven, dívat se kolem sebe a ptát se: Mistře, kde bydlíš? Abychom pak, při návratu do našich kostelů mohli děkovat, že jsme ho nalezli na mnoha místech a v mnoha našich bratřích a sestrách. Všude tam, kde se probouzí vnímavost srdce, tam kde lidé doopravdy milují a jsou blízko svým blízkým či potřebným. Jsem přesvědčen, že při poctivém ptaní se a hledání budeme radostně překvapení, kde všude Bůh Ježíše Krista v našem tak těžce zkoušeném světě bydlí a kde je možné ho nalézt.

     Sestry a bratři, ptejme se Boha, ptejme se sami sebe, ptejme se v našich společenství, ptejme se v celé diecézi: kde Mistře v této chvíli jsi k nalezení, kde je možné se s tebou potkat, kudy nám jdeš vstříc a kde tě naopak hledáme sice s velkým úsilím ale marně, protože tam už dávno nejsi? Mistře, kde bydlíš Ty, milující a blízký Pán našich životů, Ty, který stojíš po naší pravici a chráníš nás v těžkých dobách současnosti?

     Kéž nepromarníme možnost se takto ptát. Kéž je tato otázka průvodkyní našeho letošního putování. Kéž nás odpověď na tuto otázku opravdu zajímá a s Boží pomocí ji skutečně také nalezneme.

    Sestry a bratři, požehnaný rok 2024.

                                                                      Mons. Tomáš Holub biskup plzeňský

Zahájení diecézní synody

    Novým rokem a čtením pastýřského listu k roku 2024 formálně začne diecézní synoda. Slavnostně však bude zahájena na závěr doby vánoční, o Svátku Křtu Páně, v neděli 7. ledna 2024.

    V plzeňské katedrále sv. Bartoloměje bude toto zahájení slaveno pontifikální mší svatou od 10:00 hodin, při které bude vzácným hostem a kazatelem apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo.

    V sokolovské a chodovské farnosti bude na neděli 7. 1. přeložena Slavnost Zjevení Páně, při které se propojíme s plzeňskou katedrálou čtením dekretu o svolání synody a společnou recitací Modlitby diecézní synody.

    V neděli 7. 1. bude v našich farnostech také zahájen proces návrhu kandidátů na synodu. V sokolovské farnosti bude jména kandidátů shromažďovat pan Rudolf Tlustý, v Chodově pan Jozef Kováč. Možnost navrhnout kandidáty bude uzavřena v neděli 28. 1. V následujícím týdnu boudou v obou farnostech volby, z kterých vzejde pro každou farnost po jednom delegátu diecézní synody.

Předpoklady kandidáta na synodního delegáta:

 • Věk: Ke dni konání voleb dosažení alespoň 18 letSynoda.png
 • Souhlas: Srozumění s důležitostí hledání odpovědí na tři synodní otázky a souhlas s kandidaturou
 • Začlenění:Víceméně pravidelná účast na slavení eucharistie ve farnosti, ve které probíhá volba, nebo je tato farnost pro něj důležitým prostorem k jeho křesťanskému životu a službě
 • Ochota:Ochota k průběžné aktivní spolupráci, osobní přípravě, modlitbě, společné formaci a doprovázení spolupracovníky synodního týmu (první informační setkání v sobotu 23. 4. 2024)

Úkoly synodního delegáta během synody:

 • Naslouchání:Hledat způsoby, jak naslouchat rozmanitým hlasům (obavám, potřebám) Božího lidu a v rámci synodních témat přemýšlet, rozlišovat a naslouchat Duchu svatému
 • Zprostředkování:Výsledky svého naslouchání předložit synodě či synodnímu týmu, a to jak osobně při třech generálních shromážděních synody, tak průběžně jinými komunikačními kanály
 • Shromáždění:Účastnit se tří generálních shromáždění konaných jednu za rok o prodloužených víkendech (vždy včetně jednoho pracovního dne)
 • Doprovázení:Dle svých možností iniciovat či doprovázet synodní skupinky pro pastorační rozlišování, a to zvláště tam, kde se toto přirozeně neděje již ve skupinkách stávajících

Delegát bude v této své službě prakticky podporován synodním týmem.

 

Celosvětová síť modlitby s papežem – leden

Úmysl papeže: Za dar rozmanitosti v církvi

Modleme se, aby křesťanská společenství s pomocí Ducha Svatého v rozmanitosti charizmat rozpoznala své obdarování a v různosti liturgických tradic uvnitř katolické církve objevila své bohatství.

Národní úmysl: Za studenty

Modleme se, aby studenti dobře využívali čas k prohlubování poznání i k rozvoji svěřených darů.

 

Poděkování za uplynulý rok 2023

Milí bratři a sestry,

   Zdá se, že ani v uplynulém roce 2023 se lidem nepodařilo svět nějak zásadně zlepšit. Klimatická změna, války, hlad milionů lidí, k tomu drancování přírody, nezájem bohatých k situaci chudých atd.

   Tak nám opět nezbude, než chválit našeho Pána za krásné věci, které vykonal, tam, kde jsme mu dali prostor a zároveň mu děkovat, že tento tak soužený svět ještě pořád není pouští, ale místem, kde on sám je přítomen, sdílí lidskou bolest, a lidem pomáhá hledat cesty osvobození a spásy.

   V roce 2023 došlo k zásadní strukturální změně našich farností, kdy jsme se nejen spojili z hlediska duchovní správy, ale také se začali prakticky poznávat a spolu kráčet. A oporou se nám v této nové etapě cesty stal příchod a služba kněze Ireneje. V obou farnostech také vznikly nové pastorační rady, což nám dává naději, že půjdeme stále jistěji cestou synodality, ke které nás povzbuzuje nejen celosvětový synodní proces, ale také ten vznikající diecézní.

  Za obě farnosti bych také chtěl vzdát díky, že jsme uplynulý rok zvládli více méně úspěšně, co se týče financí.

  Co se týče sokolovské farnosti, rád bych nyní zopakoval výčet požehnaných lidí, kteří zde slouží druhým, a také akcí, které děláme společně. Při děkovné bohoslužbě to udělám, na tomto místě se omezím pouze na dvě věci:

   Děkuji, že jsme mohli pokročit ve zvelebovacích pracech ať už na farní zahradě, tak také především v Krajkové, kde je zcela zrekonstruovaný oltář Panny Marie Bolestné a ve Svatavě, kde je po rekonstrukci 5 vitrážových oken.

   Za sokolovskou farnost chci poděkování uzavřít především připomenutím požehnané přítomnosti a služby těch farníků, kteří nás v roce 2023 opustili a odešli na věčnost: Jan Petričák, Jitka Stespalová, Ludvík Balog, Pavla Svobodová, Ondřej Haffenrichter, Maire Klempárová a Anna Reinecková.

   V chodovské farnosti mi dělá velkou radost to, že časté střídání kněží ji naučilo  nespoléhat se příliš na faráře, že vše zajistí, ale v mnoha věcech funguje samostatně. Velmi milý je zvyk, scházet se po bohoslužbách na faře, a tam být u dobrého pohoštění pospolu.

   Další poděkování pojmu podle služeb jmenovitě, a to především proto, abych i skrze něj, bratry a sestry, kteří ve farnosti slouží, poznal osobněji. Děkujeme:

Evě Mokré – koncert klasická hudba, hra na housle a harfu.Trikralove muzicirovani_1.jpg

Iloně Nehybové – starost o záhony a pařeniště ve farní zahradě, stavba Betlému, osvětlení mříží u vstupu do kostela.

Františce Pécové – adventní věnec.

Marii Sadilové, Lidce Baumanové, Marii Pelcové a Kateřině Pastorové - průběžný úklid kostela.

Martě Ollaryové a Lidce Baumanové – květinová výzdoba kostela.

Olze Kováčové – praní a žehlení velkého prádla.

Aničce Hasilové – praní a žehlení malého prádla.

Lidce Baumanové, Anně Mendiové, Martě Ollaryové   - příprava občerstvení na Vavřineckou pouť.

Lidce Baumanové a Erice Janečkové – provoz chodovské charity.

Aničce Hasilové – kostelnice fara Chodov

Karlovi Krassovi – kostelník kostel Chodov.

Monice Petříkové a Marii Weinhartové – kostelnice Nové Sedlo.

Karlovi Krassovi, Jaroslavu Tyrellovi, Rostislav Pelcovi, Jaromír Pécovi – ministrování.

Karlovi Krassovi, Františce Pécové, Jozefu a Olze Kováčovým, Milanu Růžičkovi – ekonomická a pastorační rada.

Blance Netíkové, Věře Červíkové a Jozefu Kováčovi – čtení.

Lidce Baumanové, Anně Hasilové, Lucii Dzurové, Piotru Libnerovi - žalmy.

   Další díky, za Boží požehnání pro farnost a nejen pro ni, si zaslouží Svatyňky v Chodově a Novém Sedle, Modlitby matek a modlitby růžence.

   Poděkování si zaslouží také městské úřady a organizace, které s námi spolupracují:

Městský úřad Chodov – zabezpečení vánočních stromků, účast a příspěvek na Vavřineckou pouť, Hornický spolek Solus – úklid kostela, Skauti – betlémské světlo, Den studentů, Základní školy v Chodově -  zdobení vánočních stromků, KASS, ZUŠ žáci a učitelé ZŠ – koncerty v kostele, Městský úřad Nové Sedlo a obecní úřad Tatrovice,  – péče o kostely.

    A na závěr chci poděkovat také za službu kněží, po kterých jsme chodovskou farnost převzali: Bystríku Ferancovi a Peteru Fořtovi.

                                                                                S díky, Petr Bauchner, farář

 

 

farnost

Rok

Křty (z toho nad 14 let)

Biřmování

První svaté

přijímání

Svatby

Pohřby

Pomazání

Nemocných

Sokolov

2023

17 (3)

0

3

3

24

150

Chodov

2023

21 (2)

0

0

0

8

50

 

Stalo se

 • Zprávy z Charity
  12.2023 byla v našem šatníku v Sokolově malá předvánoční oslava. Proběhl zde již tradiční "Vánoční večírek" pro lidi bez domova. Dorazilo 8 našich věrných lidiček, kteří pravidelně navštěvují naši charitu. Po výborné vánoční polívce a tradičním vánočním párku, který se zapíjel čajem, anebo kávou, a zajídal vánočním cukrovým a koláči od paní Jitky došlo i na předávání dárků, které jste věnovali vy, farníci a farnice. Za to chci všem poděkovat a předat díky i od obdarovaných.

                                                                                                     

Pomoc potřebným

 • Tříkrálová sbírka je už ne za dveřmi, ale ve dveřích. Pevně věřím, že i letošní sbírka přinese nejenom finanční podporu Charitě, ale také povzbudí a potěší mnoho lidí, kteří Tříkrálové koledníky přijmou. V našem okrese budeme koledovat od 3 do 10.1.2024. Vybrané finanční dary podpoří projekty (činnost Mobilního hospice sv. Jiří Cheb, podpora výstavby nové skautské základny střediska Dýmka Habartov, projekt Sanitka přání, podpora činnosti Tříkrálové kavárničky Sokolov, která zaměstnává lidi ze ZTP, celoroční činnost šatníku a půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek v Kraslicích a celoroční činnost zařízení Fara Stříbrná). Všechny dárce obdarují "Králové" dary a požehnáním pokoje a radosti do roku 2024 a samozřejmě také koledou.413185306_1787230511737218_1085064121568799401_n.jpg

Pokud nemáte možnost přispět do kasičky, můžete finanční dar zaslat na virtuální kasičku. Veškeré info najdete na www.trikralovasbirka.cz

 • Poděkování patří všem podporovatelům a spřízněným duším, kteří ve svém srdci nesou službu Charity a jsou ochotni věnovat nejen finance, ale především svůj čas a také jistě i nějakou modlitbu. Tímto vám z celého srdce děkuji a přeji radost ze života, naději a pokoj v srdci. Jan Sebján ředitel FCH Sokolov
 • Pozvánka na Tříkrálové muzicírování
  Koledníci můžou být i hudebníci. Tedy aspoň v naší Farní charitě. 6.1.2024 od 19:00 se v klubovně Čtyřka v Chodově uskuteční již asi 5 Tříkrálové muzicírování. Vystoupí zde Bubeníci NO Problém z denního centra Mateřídouška, Katka Šarközy a Band, B.G. 4 a Beatový družstvo. Akce je vždy vcelku radostnou a taneční událostí. Vstupné je dobrovolné a vhazuje se do zapečetěné Tříkrálové kasičky. Proto si přijďte udělat hezký večer Tříkrálový. Kdyby se opravdu někdo našel a dorazil do Chodova, najde klub na adrese: Chodov, Husova 788 (je to naproti shořelé prodejně Penny.)
 • Vánoční setkání
  Tříkrálová koleda k podpoře dětí z nejchudších rodinV pátek 12. 1. se v sokolovském kostele uskuteční od 18:00, podobně jako v minulých letech, Tříkrálová koleda, na kterou jsme pozvali děti z nejchudších rodin v Sokolově. Farnost spolu s farní charitou chce podpořit nákup nejpotřebnějších věcí pro tyto děti. Bude se jednat zejména o školní pomůcky, na které v chudých rodinách často nezbývají peníze. Přitom vzdělání je jedním z nejdůležitějších předpokladů proto, aby se děti mohly později z chudoby vymanit. Prosím farníky, kteří mají kontakt na chudé rodiny v Sokolově, aby mi je co nejdříve předali.   Farář

 

Lednoví jubilanti

V modlitbách pamatujme na naše bratry a sestry slavící v lednu své narozeniny:

Hana Kodedová, Kristina Macková, Erika Mejstříková.

Pozvánky

 Každý čtvrtek se na sokolovské faře děje od 17:30 otevřené setkání podporující lidi na duchovní cestě. První půlhodinu trávíme v tichu kontemplace, druhou půlhodinu věnuje farář katechezi uvádějící do základů křesťanské víry. Srdečně zve farář Petr

Poděkování

 • Balíčky pro lidi bez domova. Díky, všem, kteří udělali o Vánocích svým darem radost lidem, kteří jsou sociálně vyloučení.
 • Poděkování za brigádu na vánoční výzdobu a úklid kostelů v Krajkové, Sokolově, Chodově a Novém Sedle.
 • Hlídání kostela. Poděkování těm, kteří umožnili během Vánoc zpřístupnit farní kostely v Chodově a Sokolově ostatním lidem k návštěvě jesliček a modlitbě.

Ustavující setkání nové pastorační rady Sokolov

 

Výsledky voleb do sokolovské pastor. rady

Počet hlasů

 

Jan Sebján

30

2

Rudolf Tlustý

29

3

Zdeno Virčík

29

4

Pavla Koliášová

23

5

Jitka Slaninková

22

6

Miroslav Tauer

21

7

Tereza Miškovská

14

8

Vladimír Koliáš

13

9

Petra Vlachá

12

10

Kristýna Macková

11

11

Olga Tomčíková

11

12

Jana Pravdová

10

13

Václav Kozák

9

14

Magdalena Šulcová

9

15

Tomáš Martinec

7

16

Ivana Krobová

5

   11.12. 2023 se poprvé setkala nová sokolovská pastorační rada. V úvodu farář zveřejnil výsledky voleb a poděkoval Hospodinu za jeho požehnání i ochotu farníků se na tomto požehnání spolupodílet a sloužit farnosti.

    Prvním důležitým úkolem nové PR bude uspořádat volby kandidáta pro diecézní synodu za naši farnost.  

    Koordinátor výběru farního delegáta bude Rudolf Tlustý, který bude během ledna 2024 shromažďovat od farníků jména navržených kandidátů, a vyhotoví jejich jmenný seznam. 29. 1.se pak sejde naše pastorační a ekonomická rada spolu s farní synodní skupinkou a zvolí z těchto navržených kandidátů jednoho delegáta, který nás na synodě bude zastupovat.

409014549_7321775124499818_4584392191297870442_n.jpg


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
Zákon o podpoře bydlení
2
Rekolekce pro ženy
Poselství papeže k 1. svetovému dni dětí
Zákon o podpoře bydlení