Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
1.4.2023
Datum ukončení:
5.5.2023

                                          Nedělní stránka
logo.jpg

              Velikonoce 2023

          (příští nedělní stránka vyjde 7. 5. 2023)

 

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb) NS_2023-04-01.pdf

images.jpg

Hybridní válka našich dvou já

   Zdá se, že není člověka, který by nebyl zaskočen zvěrstvy, která plodí konvenční válka nedaleko našich hranic. Tato zvěrstva jsou viditelná, zřejmá. Zdá se, ale že mnohem nebezpečnější je válka, která je vedena nekonvenčními prostředky a která působí rozklad společnosti, aniž si společnost tuto hrozbu, a cestu ke svému zániku uvědomuje.

   V lidském nitru, v našem já, je podobným způsobem vedena hybridní válka našeho nepravého já, proti tomu pravému, ryzímu a svobodnému způsobu naší existence. Tento agresivní útok, který má jediný cíl - zničit lidskou svobodu a život, je člověkem často nevnímán, ignorován, nebo přímo popírán. Různé duchovní tradice se snaží tento klam demaskovat a člověka přesvědčit o tom, že ten nejdůležitější zápas je veden v něm samém, a to o jeho svobodu. Ústřední zvěstí křesťanské tradice je v tomto smyslu uvádění do tajemství křtu. Křest jako celoživotní proces, je odhalování klamů našeho nepravého já, toho dědictví zla, které s sebou člověk vláčí. A naproti tomu objevováním svobody pravého já, které je osvobozené od zla a prožívá krásu života.

   V postní době jsme se, bratři a sestry, zabývali odhalováním otroctví, které nám způsobují „instinkty“ našeho ujařmujícího, falešného já (přežití a bezpečí, náklonnost a úcta, ovládání a moc). Abychom nad těmito klamy zvítězili, nestačí ale použít neúčinné prostředky, nefunkční zbraně. Křesťanská víra nám totiž byla často předávána jen jako soubor čistě lidských prostředků, které mají zvítězit nad zlem těmito lidskými, jen částečně účinnými prostředky.

   Bylo nám sice vštěpováno, že v nás svátosti působí jakousi nadpřirozenou milost, která vítězí nad zlem, ale v praxi to často znamenalo jen to, že bez skutečné zkušenosti této milosti nám zůstala jen naše lidská vůle a s ní výzvy jako „obrať se“, „polepši se“, „více se snaž“, „modli se“, „zpytuj se“ atd. A po letech boje s těmito omezenými prostředky vůle se v nás usídlila také deziluze z toho, že tyto prostředky nefungují, že místo abychom byli svobodnější, stále více si uvědomujeme, jak jsme vůči zlu slabí.

   Proti hybridní válce vedené naším falešným já, ale existuje strategie vedoucí k vítězství. A tou je poznání integrity našeho nitra, síla našeho pravého já. Naše pravé já, to už není omezená síla vůle, rozumu, emocí, či touhy, ale to je sám Boží duch, který je duší našeho bytí. Proto v křestním slibu vyznáváme, nejen že věříme ve vše přesahující sílu lásky našeho Boha, ale také v to, že jsme do této síly pokřtěni, že tedy sám Boží Duch je naším pravým já, naším bytím.

   Velikonoce jsou tedy cestou k objevení síly Života v nás, našeho pravého já. Té síly, která není z nás, ale která je Boží. Té síly, která je spojena nerozlučně se svobodou. Poznáme-li tuto svobodu, ona sama má poté takovou sílu, že neváháme umřít svému nepravému já, a v boji hybridní války kterou vede proti naší svobodě, nasadit celý svůj život.

   Zakoušení této svobody je pak tak opojně krásné, protože už ne z doslechu, ale z vlastní zkušenosti víme, že nad ni není nic více oblažujícího, a že nám ji nikdo a nic nemůže vzít.

                                                                                                                 Petr Bauchner

Bohoslužby a pravidelná farní setkání:

 • Pravidelné bohoslužby se konají: Neděle: Sokolov 8:30, 17:00, Krajková 10:30. Pondělí, středa: Sokolov 7:40. Čtvrtek Svatava 16:00, Pátek Sokolov 17:00.
 • Pravidelná setkání:
 • Setkání synodní skupinky se konají ve středu každé dva týdny od 18:00 na faře po telefonické domluvě.
 • Modlitební setkání se konají ve čtvrtek od 17:30 na faře.
 • Příležitost k duchovnímu rozhovoru, svátosti smíření či žehnání je každou neděli od 16:00 do 17:00 ve farním kostele.
 • Májové pobožnosti jsou v květnu ve farním kostele každý pátek od 16:30

 

Svatý týden

 • Neděle 2. 4. je Květnou nedělí, ranní mše svatá v Sokolově bude zahájena na náměstí u Mariánského sloupu požehnáním ratolestí a následným průvodem do kostela. Květnou tzv. pašijovou nedělí, začíná svatý týden.
 • V pondělí 3. 4. od 15:00 do 17:00 se bude konat ve farním kostele postní bohoslužba pokání s možností slavení svátosti smíření u více zpovědníků z vikariátu. (Každý katolík by se měl alespoň jednou do roka vyzpovídat, nejlépe v období Velikonoc).

 velikonoce2017.jpg

Velikonoční triduum

 • Zelený čtvrtek 6. 4. DEN POSLEDNÍ VEČEŘE

           Mše sv. ve Svatavě nebude. Mše na památku večeře Páně se uskuteční v 18:00 ve farním kostele v Sokolově.  Při přinášení obětních darů bude završena sbírka „Postní almužna“ na podporu služeb pro potřebné.

           Po mši svaté budeme adorovat v „Getsemanské zahradě“. Pro ty, kteří se nemohou obřadů Zeleného čtvrtka zúčastnit, bude ještě příležitost postní sbírku předat v neděli Hodu Božího Velikonočního 9. 4. při všech bohoslužbách nebo předat kdykoliv osobně faráři.

 • Velký pátek (7. 4.) DEN KRISTOVA UTRPENÍ

           Na Velký pátek je půst, který je možné prodloužit i na Bílou sobotu a tento den strávit v tichu Ježíšova odpočinku v hrobě. V 8:30 se uskuteční ve farním kostele křížová cesta. V 15:00 proběhnou ve farním kostele Velkopáteční obřady s uctíváním kříže. (po mši svaté bude sbírka na křesťany ve Svaté zemi).

 • Adorace u Božího hrobu.

           Po obřadech Velkého pátku až do sobotní Vigilie Vzkříšení Páně bude ve farním kostele adorace. Zapište se prosím na arch, který je vyložený v kostele.

 • Bílá sobota (8. 4.) DEN ZTIŠENÍ A NADĚJE

           Liturgie četby na téma „sestoupení do pekel“ se bude konat od 8:30 ve farním kostele.

 • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (8. 4.) VELKÁ NOC

           Vigilie Zmrtvýchvstání s žehnáním ohně, se slavností světla, bohoslužbou slova, křestní bohoslužbou a slavením eucharistie, bude v sobotu od 21:00 do 23:00 (odvoz pro zájemce zajistíme).

 • Zmrtvýchvstání Páně (9. 4.) BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

           Slavení eucharistie se žehnáním pokrmů se uskuteční v neděli od 8:30 ve farním kostele, od 10:30 v Krajkové (celebruje P Josef Žák), a od 17:00 ve farním kostele (bez žehnání pokrmů).

Slavení velikonočního oktávu

 • Pondělí velikonoční (10. 4.)

           Slavení eucharistie bude v 8:30 ve farním kostele v Sokolově a v 10:00 ve Svatavě.

 • Ve středu čtvrtek a pátek velikonočního oktávu nebudou společné bohoslužby. Farář bude od úterý 11. do soboty 15. 4. na dovolené u tatínka na Vysočině. V nutných případech, tj. doprovázení nemocných, umírajících, či služba při pohřbech, faráře zastupuje P. Bystrík Feranec, tel: 720 512 641.

Slavení doby velikonoční

 • Neděle 16. 4. je druhou nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství.
 • V neděli 16. 4 se uskuteční od 15:00 mše svatá v kostele v Královském Poříčí.
 • Ve čtvrtek 20. 4. nebude mše svatá ve Svatavě (farář se účastní kněžského výletu)
 • Pátek 21. 4. prožijeme jako Farní den pokání postu a modlitby. Spojovat v modlitbě nás bude opět úmysl, aby se lidé otevřeli dialogu mezi sebou, zemí a Bohem.
 • Ve čtvrtek 27. 4. se uskuteční na faře od 17:30 večer chval.
 • Od pátku 28. 4. do pondělí 1. 5. farář nebude ve farnosti, protože se bude účastnit kurzu kontemplace v Holostřevech. Páteční večerní mše 28. 4. nebude, na nedělních bohoslužbách 30. 4. zastoupí faráře P. Josef Žák, v pondělí 1. 5. mše svatá nebude.
 • V neděli 30. 4. se budeme modlit za povolání k duchovnímu stavu.
 • Pátek 5. 5. je prvním pátkem v měsíci květnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace s příležitostí ke svátosti smíření, od 16:30 májová pobožnost a od 17:00 mše svatá s modlitbami za nemocné a pomazáním nemocných.
 • Na státní svátek v pondělí 8. 5. se uskuteční na Chlumu sv. Maří vikariátní pouť. Ta bude zahájena v 9:00. Program poutě bude zveřejněn v příští NS.

Celosvětová síť modlitby s papežem - duben:

Úmysl papeže: Za kulturu nenásilí

Modleme se za větší rozšíření kultury nenásilí tím, že se státy i občané budou stále méně uchylovat ke zbraním.

Národní úmysl: Za duchovní povolání

Modleme se za ty, které Pán volá ke kněžství a zasvěcenému životu, aby měli odvahu vydat se za ním cestou následování.

 

 Pomoc potřebným

 • Zprávy z farních charit
  Vypadá to na dobré zprávy. Předně uvádím, že stále fungujeme. To znamená, že jsou v chodu 2 šatníky (Sokolov a Kraslice). Oba hojně navštěvované. V šatníku v Sokolově jsme měli každý pátek od února "páteční polévku" pro lidi bez domova. Tuto nám vařili kamarádi v bistru Oáza v Sokolově. Na faře ve Stříbrné stále máme ubytované 2 neúplné rodiny z Ukrajiny. Podařilo se nám zakoupit  prodejní karavan, který bude sloužit jako "Kavárna na kolech". Budeme s touto kavárničkou vyjíždět na akce v blízkém okolí.
 • Bezobalový obchod sv. Františka z Assisi-nasyp předal mobilnímu hospici sv. Jiří Cheb pokladničku, do které přispěli zákazníci tohoto obchodu běhimages (1).jpgem 3 měsíců částkou 7 333,- Kč. 
 • V pátek 21. 4. 2023 proběhne "Jarní kolo potravinové sbírky". Naše charita bude operovat v prodejně Lídl v Sokolově. Tak zajděte a podpořte malým pochutinovým dárkem. Jan Sebján
 • Velkopáteční sbírka na Svatou zemiVe vyprávění o utrpení Páně na Velký pátek slyšíme mezi znameními provázejícími Ježíšovu smrt zprávu: "Chrámová opona se roztrhla ve dví shora dolů, země se zachvěla a skály se rozpadly" (Mt 27,51-52). Právě když se lidstvo pomalu vzpamatovávalo z následků pandemie, před několika týdny jsme byli svědky otřesů způsobených strašlivým zemětřesením. Bylo cítit i v Jeruzalémě a způsobilo velké škody a velmi vysoký počet obětí v Sýrii a v jižním Turecku…V posledních týdnech se mnohé domy františkánů a sester, stejně jako domy jiných řeholních řádů a kongregací, staly stany a přístřešky pro vysídlené osoby v Sýrii i v Turecku. Obecněji řečeno, v celé Svaté zemi zůstávají zdrojem naděje tím, že se starají o nejmenší, vzdělávají školáky a mládež, doprovázejí matky v nesnázích, pečují o staré a nemocné lidi a také nabízejí projekty bydlení pro nové rodiny a vytvářejí pracovní místa, takže se vyplatí nadále zůstávat v místech spásy……Z celého srdce vás proto prosím, aby sbírka na Velký pátek byla štědrá jako tolik "drobných" vdovy, kterou Ježíš chválí v evangeliu.

        S pozdravem + Claudio Gugerotti, prefekt

         Přehled prací Kustodie Svaté země a tohoto dikasteria naleznete na internetových stránkách www.orientchurch.va / Colletta Terra Santa.

 

Pozvanka_6.4..png

Pozvánky

 • Veřejné setkání Iniciativy střecha nad Hlavou 6. 4. 17:00, Alfa klub Sokolov s tématem: Co nás tíží v oblasti finanční, sociální a mezilidských vztahů.
 • Na kurzu kontemplace, který se koná na konci dubna, 28. dubna – 1. května (pátek večer až sváteční pondělní odpoledne), je ještě několik volných míst. Kurzy v Holostřevech nabízejí praktické uvedení do kontemplativní modlitby. Jsou vhodné jak pro začátečníky, které doprovodí do kontemplativní praxe, tak pro zkušenější, kterým poskytnou čas a prostor pro to, aby dál prohloubili svou duchovní cestu. Základními kameny programu jsou společná kontemplativní sezení, pobyt v přírodě, jednoduchá fyzická práce, osobní rozhovory s doprovázejícím, bohoslužby a krátké promluvy pro zájemce. Během setkání se zachovává mlčení. Komorní skupina (okolo dvanácti lidí) umožňuje individuální přístup. Barokní fara s rozlehlou zahradou a krásným přírodním okolím má silný genius loci. Přijeďte zažít kontemplativní vstup do máje, užít si jarní přírodu, potěšit se rozkvetlými ovocnými stromy nebo pohledem na skotačící jehňátka. Doprovázejí: Jarek Veselák a Petr Bauchner. Cena: 4 000 Kč. Svoje přihlášky, prosím, posílejte na adresu: kurzy@schole.cz. Více informací o tomto kurzu i o dalších, které pořádáme, naleznete na adrese: holostrevy-hosti-od-patku-predzvest-finale-filmy-na-fare1_13386_h.jpghttps://www.schole.cz/kurzy-kontemplace/

         Farnost případné zájemce ráda podpoří finančně, pokud by cena kurzu byla problém.

 • Kreativní víkend pro matku a dceru 2023. Dívky 10 – 18 let, 19. – 21. 5. Březí u Čachrova. Cena 1800 Kč,-/pár. Přihlášky na www.bip.cz/matkaadcera
 • Letní tábor a Junior puťák.
  Tak tedy, pokud je vám 15 až 25 let, rádi chodíte, rádi spíte pod širákem, nebo v nějakém provizorním přístřešku, rádi si povídáte, nebo i mlčíte, je pro vás připraven mezi mládeži oblíbený Junior puťák. Proběhne 1.-9. července 2023 na území ČR. Případní zájemci, ať se ozvou na můj email (sebisov@volny.cz, nebo mi osobně zavolají 725 057 787.
 • Druhé hlášení se týká letního tábora Royal Rangers, který proběhne 30.7-5.8. 2023 na skautském tábořišti "Brody" u potoka Skřiváň (kousek od Jindřichovic).299953784_10229037279784513_8654935995845398619_n.jpg Tento tábor nese název "Ke kořenům" a je určen pro děti ve věku 6-15 let (podmínka je absolvování 1. třídy). Cena 2 100,- Kč. Info k táboru a případné přihlášky opět u mne.                                                          Sebiš

 

Oznámení

Poradna pro pozůstalé – nová služba Hospice sv. Jiří, Cheb.

Nabídka poradenství pro pozůstalé:

 • Otevřenost všem, kterým zemřel jejich blízký a potřebují pomoc, radu nebo sdílení. Poradna není určena jen pozůstalým klientům Hospice sv. Jiří, ale všem, kdo tuto podporu potřebují.
 • Čas a prostor promluvit o zármutku, trápení, pocitech, starostech, bez ohledu na to, jakou dobu jej pozůstalí prožívají.
 • Praktické rady s organizací pohřbu a pohřebních rituálů.
 • Informace, jak po smrti blízkého postupovat při jednání s úřady.
 • Po předchozí domluvě můžeme navštívit pozůstalé v domácím prostředí. Nebo i jinde.
 • Poradenství je poskytované zdarma.

Kontakt na poradkyně: tel.: 739 341 089, email: poradna@hospiccheb.cz

 

Statistika sokolovské farnosti únor 2023

 

 

5.2.

12.2.

19.2.

26.2.

celkem

Sokolov

2 659

 

 

3 074

5 733

Krajková

570

 

 

580

1 150

Svatava

 

 

 

4 300

4 300

Sbírka pro Turecko

 

12 296

 

 

12 296

Haléř sv. Petra

 

 

7 413

 

7 413

kasičky

1 349

 

229

2 235

3 813

celkem

4 578

12 296

7 642

10 189

34 705

Pohřby:

Jitka Stejspalová

 

Statistika sokolovské farnosti březen 2023

 

5.3.

12.3.

19.3.

26.3.

celkem

Sokolov

3 124

3 422

3 200

2 933

12 679

Krajková

220

640

560

1 040

2 460

Svatava

4 100

4 100

4 000

4 000

16 200

kasičky

 

 

3 133

 

3 133

celkem

7 444

8 162

10 893

7 973

34 472

Křty:

Laura Nyčová, Radek Jakub Ferenc

Adan Kutlák, Mária Bangová, Peter Roman

Pohřby:

 

Dubnoví jubilanti

Pamatujme v modlitbách na naše farníky, kteří mají v dubnu narozeniny:

Miroslava Hříbalová, Anna Reinecková, Irma Uhlíková, Petra Vlachá.

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Modlitební síť přímluvců
30 1 2 3
Jana Vébrová, Petr Tichý
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
Dobrosmrťácký fest
18
Dobrosmrťácký fest
19
20 21 22 23 24 25
Den rodin
26
27 28 29 30 31
Rekolekce pro ženy
1
Rekolekce pro ženy
2
Rekolekce pro ženy