Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
9.4.2022
Datum ukončení:
6.5.2022

       logo.jpg     Nedělní stránka

              Velikonoce 2022

                (příští nedělní stránka vyjde 8. 5. 2022)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2022-04-10.pdf

Válečné Velikonoce

Asi nikdo z nás nečekal, že k letošnímu Velkému pátku ani moc nebudeme potřebovat chodit do kostela. K tomu abychom se spojili s Kristovým utrpením a smrtí, nám bude stačit pustit si televizi a slyšet „Nářky“ lidí z Ukrajiny a Ruska.

Myslím, že je hodně důležité, abychom tento Kristův nářek nevytěsnili, ale skutečně ho slyšeli.bruno-van-der-kraan-v2HgNzRDfII-unsplash.jpeg

Co nám může říci o nás samotných?

 Může to být prohloubenější poznání, že naše touhy a energie, které jsme doposud investovali do snažení o to, aby náš život byl pohodlný a ještě pohodlnější, nejsou jen na úkor přírody, kterou jsme už prakticky zničili, ale také přímo souvisí s vražděním lidí. Koho by napadlo, že každé spuštění kohoutku s plynem přináší peníze agresorovi k tomu, aby kupoval vojenskou techniku, která devastuje lidské životy? Za jak drahou cenu si kupujeme naše pohodlí!

 Druhým, možná ještě palčivějším prozřením je poznání, že to, co jsme až doposud nazývali svobodou, vlastně žádná svoboda není. Kdo z nás je ochoten položit život za „pohodlný život“? Kdo z nás půjde do války za pohodlný život, kde je velká pravděpodobnost, že pro svobodu svou a druhých zemře? Nemůže být nazýváno svobodou to, za co nejsem schopen zemřít.

 Pokud by Ježíš neměl odvahu zemřít, zemřeli bychom my všichni.

Pokud nemáme odvahu zemřít sobě a svým potřebám druhým vnucovat sebe a své názory, je to jako s atomovou válkou. Vypouštím ničící jadernou hlavici, která nezničí jen protivníka, ale i mě.

 Objevit skutečnou svobodu naproti tomu znamená, že jsem porozuměl a poznal jak očišťující, osvobozující a život sdílející je vést dialog, ve kterém sice odumírám sobě, ale dostávám mnohem víc. Dostávám všechny ty, bez kterých jsem jen opuštěným agresorem.

 Jak dlouho bude trvat Velký pátek? Bude to jako v Ježíšově životě jeden den, nebo to budou roky, desetiletí? Kvůli mému tvrdému srdci? Kvůli mé nepoučitelnosti?

 Možnost udělat krok ke svobodě je v každém z nás. Pozor ale! Nejde ho udělat, nenasadíme-li všanc celý náš život! Odvážní pak mohou uprostřed noci spatřit světlo, které nakonec prozáří všechno a ukáže život v celé jeho kráse.

                                                                                                                  Petr Bauchner

Bohoslužby a pravidelná farní setkání:

 • Pravidelné bohoslužby se konají:

Neděle: Sokolov 8:30, 17:00, Krajková 10:30. Pondělí, středa: Sokolov 7:40. Čtvrtek Svatava 16:00, Pátek Sokolov 17:00.

 • Pravidelná setkání:
 • Setkání synodní skupinky se konají obvykle ve středu od 18:00 na faře po telefonické domluvě.
 • Modlitební setkání se konají ve čtvrtek od 17:30 na faře.
 • Příležitost k duchovnímu rozhovoru, svátosti smíření či žehnání je každou neděli od 16:00 do 17:00 ve farním kostele.
 • Májové pobožnosti jsou v květnu ve farním kostele každý pátek od 16:30

  Svatý týden

 • Neděle 10. 4. je Květnou nedělí, ranní mše svatá v Sokolově bude zahájena na náměstí u Mariánského sloupu požehnáním ratolestí a následným průvodem do kostela. Květnou tzv. pašijovou nedělí, začíná svatý týden.
 • V pondělí 11. 4. od 15:00 do 17:00 se bude konat ve farním kostele postní bohoslužba pokání s možností slavení svátosti smíření u více zpovědníků z vikariátu.

 Velikonoční triduum

 • Zelený čtvrtek 14. 4. DEN POSLEDNÍ VEČEŘE

Mše sv. ve Svatavě nebude. Mše na památku večeře Páně se uskuteční v 18:00 ve farním kostele v Sokolově.  Při přinášení obětních darů bude završena sbírka „Postní almužna“ na podporu služeb pro potřebné.

Po mši svaté budeme adorovat v „Getsemanské zahradě“. Pro ty, kteří se nemohou obřadů Zeleného čtvrtka zúčastnit, bude ještě příležitost postní sbírku předat v neděli Hodu Božího Velikonočního 17. 4. při všech bohoslužbách nebo předat kdykoliv osobně faráři.

 • Velký pátek (15. 4.) DEN KRISTOVA UTRPENÍ

Na Velký pátek je půst, který je možné prodloužit i na Bílou sobotu a tento den strávit v tichu Ježíšova odpočinku v hrobě. V 8:30 se uskuteční ve farním kostele křížová cesta. V 15:00 proběhnou ve farním kostele Velkopáteční obřady s uctíváním kříže. (po mši svaté bude sbírka na křesťany ve Svaté zemi).

 • Adorace u Božího hrobu.

Po obřadech Velkého pátku až do sobotní Vigilie Vzkříšení Páně bude ve farním kostele adorace. Zapište se prosím na arch, který je vyložený v kostele.

 • Bílá sobota (16. 4.) DEN ZTIŠENÍ A NADĚJE

        Liturgie četby na téma „sestoupení do pekel“ se bude konat od 8:30 ve farním kostele.

 • Vigilie Zmrtvýchvstání Páně (16. 4.) VELKÁ NOC

Vigilie Zmrtvýchvstání s žehnáním ohně, se slavností světla, křestní bohoslužbou, křtem jednoho katechumena a slavením eucharistie bude v sobotu od 21:0 do 23:00 (odvoz pro zájemce zajistíme).

 • Zmrtvýchvstání Páně (17. 4.) BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Slavení eucharistie se žehnáním pokrmů se uskuteční v neděli od 8:30 ve farním kostele, od 10:30 v Krajkové, a od 17:00 ve farním kostele (bez žehnání pokrmů). Bude dokončena sbírka Postní almužna. Od 11:45 budou ve farním kostele křty dětí.

Slavení velikonočního oktávu

 • Pondělí velikonoční (18. 4.)

        Slavení eucharistie bude v 8:30 ve farním kostele v Sokolově a v 10:00 ve Svatavě.Bez názvu.png

 • Ve středu čtvrtek a pátek velikonočního oktávu nebudou společné bohoslužby. Farář bude od úterý 19. do soboty 23. 4. na dovolené u tatínka na Vysočině. V nutných případech, tj. doprovázení nemocných, umírajících, či služba při pohřbech, faráře zastupuje P. Bystrík Feranec, tel: 720 512 641.
 • V pátek 22. 4. se ve farním kostele uskuteční od 18:00 divadelní inscenace o Akci K – záboru mužských klášterů v Československu roku 1950 - Půlnoc v pohraničí.

Slavení doby velikonoční

 • Neděle 24. 4. je druhou nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství. V 11:45 se ve farním kostele uskuteční křty dětí.
 • V neděli 24. 4 se uskuteční od 15:00 mše svatá v kostele v Královském Poříčí.
 • Od čtvrtka 28. 4. budou na faře obnoveny katecheze dětí – náboženství – každý čtvrtek od 13:30.
 • Na 3. neděli velikonoční 1. 5. bude mít bohoslužby ve farnosti P. Josef Žák.
 • Ve čtvrtek 28. 4. nebude mše svatá ve Svatavě ani společná modlitba na faře.
 • Na 3. neděli velikonoční 18. 4. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Pátek 6. 5. je prvním pátkem v měsíci květnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace s příležitostí ke svátosti smíření, od 16:30 májová pobožnost a od 17:00 mše svatá s modlitbami za nemocné a pomazáním nemocných.
 • V sobotu 7. 5. se uskuteční na Chlumu sv. Maří vikariátní pouť. Ta bude zahájena v 9:00, v 9:30 bude mše svatá a po ní průvod ke studánce s modlitbou růžence.
 • Na 4. neděli velikonoční 8. 5. se budeme modlit za povolání k duchovnímu stavu. Je to zároveň Den matek. Liturgické sbírky budou věnovány na pomoc pronásledovaným křesťanům.

 

Celosvětová síť modlitby s papežem - duben:

Úmysl papeže: Za zdravotníky. Modleme se za zdravotníky, kteří s velkým nasazením pečují o nemocné i starší lidi, aby zejména v nejchudších zemích byli účinně podporováni ze strany vlády i svého okolí.

Národní úmysl: Za nová kněžská a řeholní povolání. Modleme se za ty, kteří uvažují o povolání ke kněžství, jáhenství a zasvěcenému životu, aby poctivě naslouchali Pánovu hlasu a odvážně odpověděli na jeho volání.

Pomoc potřebným

 • Potravinová sbírka - jaro 2022
  V sobotu 23.4.2022 se uskuteční jarní kolo Potravinové sbírky. Jak je již tradicí, naše Farní charita Sokolov bude vybírat potraviny a drogerii v sokolovské prodejně Lídl. Opět se potkáme v době od 08.00 hod. do 18.00 hod. Myslím, že tato jarní sbírka bude velikou pomocí pro všechny, kteří velmi pocítili zdražení nejen potravin a každá potravinová pomoc je pro ně skutečným Božím darem.

                                                                                      Sebiš - sběrač a koordinátor

 • Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají

Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.). Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války a žehnáme vám i vašim blízkým.

                            Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan Graubner

 • V naší, sokolovské farnosti, probíhá pomoc uprchlíkům také skrze službu naší farní charity (např. ubytování uprchlíků na faře ve Stříbrné).
 • Na podporu Ukrajiny proběhly v našem farním kostele během února a března také dva protiváleční koncerty.

 Pozvánky

 • CK Chroštík zve na výlet „Blešenské geologičnosti“ 23.dubna 2022.

 

 • Divadlo v kostele 22. 4. 2022 od 18:00 bude ve farním kostele v Sokolově sehráno divadelní představení "Půlnoc v pohraničí". Tuto divadelní hru, která nás zavede do 50. let minulého století do doby tzv. AKCE K, při které byly zavírány mužské kláštery a řeholníci internováni do sběrných táborů, sehraje profesionální umělecké uskupení FysioART z Prahy. Vstupné dobrovolné.  Vřele doporučuji toto divadelní dílo shlédnout.                                                                         Sebiš-pořadatel                                                                             

 

 • Víkend pro chlapy 29.dubna – 1. května „Inventura“

(osobního života, posledních dvou let v církvi a ve společnosti…) … prostor pro zastavení, ohlédnutí se zpět, načerpání sil ve společenství těch, kteří jsou také na cestě, čas pro modlitbu, přednášky, sdílení, diskusi, samotu a mlčení …  Pořádají Chlapi na cestě, cena 800 Kč, přihlášky a info: jindrich.fencl@bip.cz.      Těší se na Vás Jindřich Fencl a Elva Frouz

 

Synoda sokolovské farnosti

Na závěr diecézní fáze synody o synodalitě se v sobotu 2. 4. v Plzni Liticích konalo synodální diecézní shromáždění farních koordinátorů a dalších zapojených účastníků s biskupem Tomášem. Za sokolovskou farnost se setkání zúčastnili 2 muži – Tomáš Martinec a Petr Sacher.

Před zaplněným sálem diecézní koordinátoři Jana Černíková a Jindřich Fencl prezentovali výsledky diecézní etapy: zapojilo se 66 farností, které dohromady zaslaly více než 250 zápisů. Tyto zápisy koordinátoři třídí do skupin podle jednotlivých témat („odstínů synodality“) a v rámci toho podrobněji podle určitých nejčastěji se opakujících témat. Z přibližně 200 stran textu, který obdrželi a musejí teď zpracovat, pak vytvoří 8 stran, do kterých se pokusí shr-nout vše podstatné za naši diecézi.

Na závěr setkání biskup Tomáš poděkoval všem, kteří se do synody v diecézi ak-tivně zapojili jako koordinátoři, účastníci skupinek či se za synodu modlili, že všichni dohromady pomáhali vytvářet prostor hledání směru naší další společné cesty, aby byla prodchnuta Duchem svatým.

V Sokolovské farnosti se scházely 2 synodní skupinky: Středeční skupinka a Pastorační rada.

Středeční skupinka se zabývala těmito tématy:stažený soubor.png

Společníci cesty – souhrn ze setkání

- Sami hledáme naše místo v církvi.

- Ve farnosti máme prostor pro společná setkávání a lidé z farnosti i mimo ni jsou zváni. Fungují 3 skupinky Modliteb matek, pravidelná modlitební setkávání, nyní nově otevřená pravidelná týdenní setkávání synodální skupinky na faře, pro veřejnost otevřené kulturní akce jako je hudební festival Farní zahrada, Noc kostelů, koncerty v kostele, …

- Hledáme způsoby komunikace s ostatními věřícími ve farnostmi i lidmi z našeho okolí – Ti co zůstávají stranou jsou Ti, kteří hned po mši „utíkají“ z kostela a Ti u kterých cítíme, že jsou „jiní“.

- Důležité je naučit se vzdát se jistot a bezpečí, která nás svazují. Odevzdat se. Shodli jsme se, že se bojíme závazků vůči lidem, kteří jsou odlišní od těch, se kterými bychom se chtěli přátelit a setkávat se.

- Naší společnou cestou by měla být cesta milosrdenství a služba lásky, ne oběť.

Sdílet odpovědnost - souhrn ze setkání:

- Mít odpovědnost a účastnit se, případně zorganizovat akce, do kterých se mi moc nechce – otázkou je, jestli se mám překonávat, když to nedělám s radostí. Sám Pán možná brání v aktivitách, které by třeba dopadly špatně. To, co nezvládáme je možná i darem.

- Aktivita věřících není v tom, abychom někoho přesvědčovali, ale abychom svědčili svým životem.

- K aktivní spolupráci na poslání církve nám brání naše slabosti, nedostatky a nedostatečné sebevědomí. Každý má ve farnosti a církvi nezastupitelnou roli. I přesto, že se trápíme tím, že nejsme dokonalí, ostatní nás tak nemusí vnímat.

- Všichni bez výjimky jsou povoláni ke spolupráci na poslání církve.

- Máme dar vše zvládnout s Boží pomocí.

- V našich životech bychom měli nést ovoce Ducha svatého – lásku, trpělivost, laskavost, sebeovládání, radost, dobrotu, tichost a svědčit svými životy.

Synodální formace - souhrn ze setkání:

- Současná církev je vnímaná jako strnulá a nadřazená. Musíme se víc přiblížit i ostatním lidem.

- Nejde stát stranou, ale je důležité „jít se zraněnými lidmi kus cesty a třeba se i umazat“. Církev má fungovat jako „polní nemocnice“ a má být připravena a ochotna pomoct lidem, kteří to potřebují. Církev jsme MY všichni.

- Důležitý je také všeobecný přehled o aktuálním dění. Neuzavírat se, umět a chtít hovořit s ostatními.

- Vnímáme jako důležité využívat média, TV, Netflix, fb, … ke zviditelnění církve. - Společně i každý sám doporučit a dělat reklamu církevním akcím pořádaných ve farnosti, filmům s tématem víry.  Zvát se vzájemně na tyto akce a pozvat i lidi ze svého okolí.

Skupinka Pastorační rada se setkala 28. 2. 2022 na téma V. – Sdílet zodpovědnost za misijní poslání:

- Proměna autoritativního způsobu myšlení, vedení, jednání v dialogické. Již v rodině od dětství se utváří charakter člověka a způsob jakým přistupuje k druhým. Vědomí své vlastní důstojnosti a svého jedinečného obdarování pak člověka uschopňuje k tomu, aby si byl vědom své vlastní autority a učil se vést dialog s ostatními autoritami. Nenaučí-li se člověk vést svobodně dialog s druhými, má pak problém s autoritami kolem sebe i s přijetím své vlastní. Před (církevní) autoritou se chová pasivně, servilně, nesvobodně. Vidíme jako důležité, aby si farníci uvědomovali, že autorita faráře, má uschopňovat ostatní k dialogu a nemá být ve farnosti tou jedinou autoritou.

- Vyjít ven a uvidět bídu kolem sebe. To není nutné skrze zapojení se do konkrétní sociální služby, která je často velmi náročná. Je ale velmi vhodné najít svobodu se k nějaké méně náročné službě pro člověka (lidi) v okolí rozhodnout. Tato služba může být uskutečněna v rámci nějakého projektu, plánu, či zcela spontánně.

Dobrou zkušeností, jak vyjít ven a vidět bídu, byla letošní „Tříkrálová koleda“ pro nejchudší děti v Sokolově.

- Ujímat se autority ve službě, kterou vykonávám. Pod autoritou faráře jsou často ostatní autority přidušené, není jim dán prostor, nebo ho z vlastní pohodlnosti ani nehledají a neusilují o něj. Proto je důležité, aby se farářská autorita nevyvyšovala a chovala se lidsky, dialogicky. Pak si jí i ostatní váží. Je také důležité dávat prostor k tomu, aby se lidé svých vlastních autorit mohli ve farnosti ujímat a rozvíjet je. Každý farník má růst ve vědomí, že jeho autorita je nezastupitelná, a má mít prostor ji svobodně rozvinout

Statistika sokolovské farnosti – únor 2022

 Křty: Stanislav René Filo, William Alexander Góra, Tamara Pompová  

 

Sbírky

6.2.

13.2.

20.2.

27.2.

celkem

Svatava

5 300,-

4 400,-

4 600,-

 

14 300,-

Krajková

270,-

340,-

 

5 624,-

6 234,-

Sokolov

2 149,-

2 251,-

 

10 543,-

14 943,-

Sbírka Haléř sv. Petra

 

 

2 879,-

 

2 879,-

Kasička Sokolov

 

 

2 330,-

 

2 330,-

celkem

7 719,-

6 991,-

9 809,-

16 167,-

40 686,-

 V únoru odeslán dar na Ukrajinu: 19 167,-Kč

 

Statistika sokolovské farnosti – březen 2022

 

Křty:     Sarah Szitaiová, Pohřby: Nataša Slepčíková

 

Sbírky

6.3.

13.3.

20.3.

27.3.

celkem

Svatava

5 500,-

4 300,-

4 300,-

 

   14 100,-

Krajková

 

420,-

260,-

520,-

1 200,-

Sokolov

4 881,-

3 198,-

2 202,-

2 151,-

12 432,-

Kasička Sokolov

1 245,-

359,-

 

 

1 604,-

celkem

11 626,-

8 277,-

6 762,-

2 671,-

29 336,-

 V březnu odeslán dar na Ukrajinu: 4 287,-Kč

Dubnoví jubilanti

Pamatujme v modlitbách na naše farníky, kteří mají v dubnu narozeniny:

Hříbalová Miroslava

Kašparová Marta

Reinecková Anna

Uhlíková Irma

Vlachá Petra

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
29
Modlitební síť přímluvců
30
Modlitební síť přímluvců
31
Modlitební síť přímluvců