Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
2.1.2021
Datum ukončení:
29.1.2021

Nedělní stránka

leden 2021

      (příští nedělní stránka vyjde 31. 1. 2021)

 

Nedělní stránka ve formátu pdf ke stažení (vel.cca700kb)NS_2021-01-01.pdf

IMG_7833.JPG

 

Bohoslužby a farní setkání v lednu:

Z důvodu protiepidemiologických opaření se budou v lednu všechny bohoslužby i společná setkání konat v kostelích.

 • Pravidelní bohoslužby se konají:

Neděle: Sokolov 8:30, 17:00, Krajková 10:30. Pondělí středa: Sokolov 7:40. Čtvrtek Svatava 16:00, Pátek Sokolov 17:00.

 • Pravidelná setkání:

Čtvrtek, Sokolov od 17:30 Modlitební setkání.

 • Materiály ke slavení rodinných bohoslužeb budou zveřejňovány na webových stránkách farnosti a v tištěné podobě budou k vyzvednutí v kostelích.
 • Příležitost k duchovnímu rozhovoru, svátosti smíření či žehnání je každý pátek a neděli od 16:00 do 17:00 ve farním kostele.

Pozvání

 • Slavnost Zjevení Páně na hradě Hartenberku Ve středu 6. 1. se bude konat od 18:00 poutní mše svatá v hradní kapli svatých Tří králů na Hartenberku. Ranní mše svatá ve farním kostele v tento den nebude.
 • Pátek 8. 1. oslavíme jako (přeložený) první pátek v měsíci lednu. Farář bude navštěvovat nemocné, od 16:00 bude ve farním kostele příležitost ke svátosti smíření a od 17:00 mše svatá s pomazáním nemocných.
 • Pátek 8. 1. Tříkrálové muzicírování od 18:00. Více viz níže „pomoc potřebným
 • Na neděli 10. 1. přeložíme Slavnost Zjevení Páně. Při bohoslužbách požehnáme tříkrálovou vodu, kadidlo a křídu. Touto slavností také zakončíme vánoční dobu (večerní mši svatou bude mít pan kaplan Bystrík).
 • V soboru 16. 1. se od 9:00 sejdeme ve farním kostele k úklidu vánoční výzdoby.
 • V neděli 17. 1. budeme slavit od 15:00 mši svatou v kostele v Královském Poříčí.
 • Pátek 22. 1. prožijeme jako Farní den pokání, postu a modlitby. První část dne věnujeme osobnímu postu, od 17:00 se sejdeme ke společné bohoslužbě a po mši svaté bude následovat osobní adorace za naše osvobození z destrukce víry v Boha, života, vztahů, země a citlivosti ke kráse.
 • Neděli 24. 1. prožijeme jako Neděli Božího slova. Papežův list k tomuto dni bude zveřejněn na farním webu (večerní mši ve FK bude mít pan kaplan Bystrík).
 • Týden od 18. do 25. 1. prožijeme jako Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ekumenická modlitba za jednotu proběhne letos ve farním kostele v neděli 1. od 15:00.
 • V pondělí 1. 2. se na faře sejde od 18:30 ekonomická rada.
 • V úterý 2. 2. budeme slavit ve farním kostele od 18:00 Svátek uvedení Páně do chrámu (Hromnice) průvodem se svícemi a mší svatou od 18:00.

 

Celosvětová síť modlitby s papežem - leden - lidské bratrství

Všeobecný: Modleme se, ať je nám dána Pánem milost žít v plném bratrství s bratry a sestrami jiných náboženství, abychom zakusili vzájemnost modlitby

a překonávali uzavřenost.

Národní: Děkujeme za sdělovací prostředky a prosíme za odpovědné pracovníky, aby přinášeli pravdivé informace včetně dobrých zpráv.

Poděkování za uplynulý rok 2020IMG_7725.JPG

Když jsem letos v létě navštívil svého tatínka a pobývali jsme spolu na Vysočině, silně se mě tam dotkly dva obrazy: Obrovské plochy mrtvých stromů, které zahynuly působením kůrovce a zem nasáklá vodou jak houba. V krajině kam jezdím od malička, v posledních letech prožívám hodně bolesti nad zmarem přírody, která letos silně kontrastovala s obrovskou nadějí, že voda, která tam po mnoha letech v takovém množství napršela, nese velikou naději na nový život.

    Úzkost a naděje nejen v přírodě, ale v celém nahlížení světa, se mi tak stávají nejbližšími průvodci, kterým bych chtěl poděkovat, že mě v uplynulém roce provázeli a dávali nové inspirace pro cestu životem. Velmi inspirativním je pro mě v tomto také papež František, v jehož slovech cítím podobné tóny, které sám prožívám. Jeho úzkosti nad zlem, které ovládá svět i naděje, že člověk je schopen obrácení srdce a v Boží moci se od tohoto zla osvobodit, mi dávalo sílu a naději nejen do uplynulého roku, ale posiluje mě na cestě i do toho nadcházejícího.

    Na prvním místě bych chtěl svoji vděčnost vyjádřit vám, sokolovským farníkům a některým přátelům odjinud, že jste mi v mých úzkostech i nadějích rozuměli, a že jsem je mohl spolu s vámi sdílet. A velmi vděčný jsem i vám, kteří jste zase svoje úzkosti a naděje sdíleli se mnou.

    Vděčný jsem, že v tomto ovzduší naděje, víry a lásky jsme mohli spolu prožívat vlastní osvobození z pout zla, obrácení srdce, nové inspirace k hledání toho, co je živé a krásné a takto pomáhat proměňovat úzkosti a naděje i ostatních lidí na této zemi.

    Vděčný jsem za to, že jsme k této otevřenosti novému životu mohli objevovat i prostředky ve formě osobní kontemplace, službě druhým, domácích bohoslužeb a to i nebo právě skrze dobu, která nám zavírala kostely a rušila společné akce.

    Můžeme být za tuto těžkou dobu vděční, přestože pro mnohé lidi byla a je velmi náročná a bolestná.  Dává nám totiž příležitost potřebovat Spasitele a hledat to, co je silnější než virus.

    Jsem vděčný za to, bratři a sestry, že jsme mohli při společných akcích, bohoslužbách, modlitbách, domácích skupinkách, v době kdy to šlo, ale i ve společných dnech pokání, postu a modlitby v dobách, kdy nám zůstal jen tento společný opěrný bod,  nově zakoušet víru a naději v Toho, který si nás zamiloval a po cestě tímto slzavým údolím nás navždycky přivede do své slávy.

   Vděčný jsem za vaši odvahu stávat se zranitelnými a chudými srdcem, abyste mohli ve vztazích s blízkými i vzdálenějšími lidmi zakoušet zraněnou a věrnou lásku našeho Pána. Vděčný jsem za to, že jsme v postní době takto mohli spolu začít prožívat papeže Františka exhortaci. Gaudete et exsultate. Děkuji také za páteční mše svaté za nemocné, službu pomazání nemocných a službu psychicky nemocným.

    Vděčný jsem za vaši otevřenost ke službě všude tam, kde můžeme pomoci a v potřebných vidět našeho Pána, ať už ta služba probíhala v rámci našich běžných vztahů, nebo formálně skrze naši farní charitu (např. Tříkrálovou sbírku). Vděčný jsem také za finanční dary, které jsme mohli opět v nemalé míře odeslat na potřebné doma i v zahraničí.

   Vděčný jsem za služby spojené s našimi kostely a liturgií: Za kostelníky, varhaníky, scholu, květinářky, skupinky na úklid, lektory, za službu farní hospodyně. Děláme společné brigády,  dobře funguje pastorační a ekonomická rada, ve kterých se snažíme poznávat znamení času a reagovat na ně.

    Vděčný jsem za sokolovskou Ekumenu.

    Vděčný jsem za naši otevřenost pro lidi, kteří s námi „zatím“ nesdílejí farní společenství a se kterými jsme se mimo jiné mohli sejít na akcích, jako jsou ples, koncerty, Noc kostelů, či za lidi kolem hradu Hartenberk.

    Vděčný jsem za příchod našeho kaplana Bystríka Ferance.

    Vděčný jsem za péči, kterou jsme mohli věnovat Božímu stvoření i tomu krásnému, co generace před námi vytvořily: Ve farním kostele jsme začali s restaurování Kalvárie a připravujeme nové dveře do předsíně kostela, ve Svatavě se prakticky podařilo dokončit rekonstrukci zahrady u kostela, V sokolově začala po všech směrech náročná rekonstrukce celého okolí fary, v Krajkové proběhla 3. etapa rekonstrukce střechy, na kazatelnu byla umístěna zrestaurovaná socha Krista a začala rekonstrukce bočních oltářů.

    Vděčný jsem za finanční dary vás farníků, dotace státu a štědrý dar německých rodáku na kostel v Krajkové, které nám umožnily žít naše poslání a také pečovat o křesťanské kulturní dědictví.

    Na závěr bych chtěl připojit vděčnost za farníky,  kteří v roce 2020 odešli do náruče Otcovy a z nichž dva mě budou obzvláště chybět: Byla to paní Anna Matuštíková a Stanislav Vavřík.

    Nový rok vyhlížím s nadějí a vděčností za ten uplynulý. S nadějí, že se jako jednotlivci i společenství  nebudeme vracet k době předkovidové, která nechtěla vidět důsledky svého destruktivního počínání, ničícího lidské bratrství, ale že budeme dále hledat proměnu svého smýšlení a hledat způsoby, jak svoje životy darovat v lásce Bohu, bližnímu a celému světu.

                                                                                                                Petr Bauchner

Podpořili jsme:team-spirit-2447163_1920-1536x1244.jpg

    V roce 2020 naše farnost kromě pravidelně odesílaných sbírek  (Haléř svatého Petra, na diecézi, misie, bohoslovce, diecézní charitu) podpořila ještě tyto projekty: Platformu pro sociální bydlení 1000,-Kč, Likvidaci lepry 500,-Kč, Na vlně pomoci proti bezmoci (důsledky koronaviru) 14 963,-Kč, Televize Noe 3500,-Kč, Radio Proglas 2 735,-Kč, paměť národa 500,-Kč, Následky výbuchu v Bejrůtu 5000,-Kč, Marys Meals 5000,-Kč, Rodinám v misiích 1000,- Kč, Českou biblickou společnost 2000,-Kč, Lumen Christi 500,-Kč, Hnutí duha 800,-Kč. To vše v celkové částce 37 498,-Kč.

Jednorázové dary v roce 2020:

Kromě pravidelných dárců a darů naše farnost přijala v roce 2020 jednorázový účelový dar od těchto dárců: IMMO Development, Kristýny Mackové, Jitky Slaninkové, Bohumily Hubkové, Anny Holé, Gertrudy Beerové, Marie Horychové, Oční ambulance MUDr Tomanové, Miroslava Wagnera, Olgy a Julia Tomčíkových, Edit a Rudolfa Tlustých, Terezy a Jana Miškovských a Marty Kašparové.

 

Statistika některých pastoračních aktivit sokolovské farnosti

Rok

Křty (z toho nad 14 let)

Biřmování

První svaté

přijímání

Svatby

Pohřby

Pomazání

Nemocných

Svatá přijímání

2011

38 (12)

14

12

4

19

40

3000

2012

27 (3)

3

11

3

15

35

2900

2013

18 (0)

0

0

3

31

42

5500

2014

21(2)

2

2

0

24

59

7000*

2015

31(9)

7

7

2

16

52

4600

2016

12 (0)

0

0

1

12

44

4800

2017

16 (4)

1

1

1

23

45

4500

2018

19 (0)

1

0

4

18

150

neevid.

2019

17(0)

0

3

1

14

150

neevid.

2020

14(1)

0

0

1

12

150

neevid.

 

Finanční přehled velkých investic v roce 2020

Podrobná farní účetní uzávěrka bude vypracována během ledna 2020. Zde jsou uvedeny pro hrubý přehled pouze největší výdaje farnosti v roce 2020:

 • I etapa rekonstrukce farní zahrady v Sokolově: 370 000,-Kč (účelové dary na akci 187 000,-Kč z toho IMMO Development 150 000,-Kč)
 • Nové zádveří předsíně farního kostela v Sokolově. Zatím neuskutečně no, účelové dary na tuto akci za rok 2020 jsou 39 000,-Kč.
 • Restaurování Kalvárie z farního kostela I. etapa: 223 000,-Kč, (dotace MK 200 000,-Kč)
 • Krajková, kostel sv. Petra a Pavla - celkově 1 185 565,-Kč, z toho:
 • etapa rekonstrukce střechy 810 000,-Kč
 • etapa restaurování oltářů 334 000,-Kč
 • Socha Krista na kazatelnu 41 561,-Kč

Přijaté dotace a dary na tyto akce:

 • Ministerstvo kultury ČR 947 000,- Kč
 • Karlovarský kraj 24 000,-Kč
 • Krajkovští rodáci 164 000,-Kč
 • Biskupství plzeňské 50 000,-Kč

Na farním účtu je k 31. 12. 2020 311 000,- Kč z čehož je 156 895,- dar německých rodáků, účelově vázaný pro kostel v Krajkové na opravy v roce 2021.

Z uvedeného vyplývá, že se z plánovaných akcí na rok 2020 nepodařilo uskutečnit pouze dveře do předsíně farního kostela, což je vzhledem k výpadku příjmů z farních lesů a koronavirové krizi, pozitivní konstatování. Všem, kteří financemi pomohli - Pán Bůh zaplať!                                                            Petr Bauchner

 

Pomoc potřebným

Zprávy z Farní charity Sokolov.
     Posílám Vám pozdrav a přeji Boží pokoj, radost z obyčejných věcí a naději. To jsou pro mne a naši farní charitu základní pilíře životů a služby. I v této nestálé a nejisté době mám stále naději v Krista a jeho věrnost. Díky za všechny vaše modlitby, vaši finanční i osobní podporu. My prozatím stále fungujeme a držíme se. Kavárnička i obchůdek přežily první i druhou covidovou vlnu. Šatník fungoval na plné obrátky a využilo ho mnoho lidí v nouzi. Od listopadu jsme opět zprovoznili službu pátečních polévek. Pravidelně dochází na faru 7 až 10 lidí, kteří v tyto zimní dny ocení teplé jídlo a výborný zákusek s čajem nebo kávou. Tyto pochutiny pro nás připravuji zaměstnanci z naší oblíbené "neziskovky" Dolmen - OAZA.
     

Tříkrálová sbírka 2021 je v tuto dobu vedena pouze online.

Více informací naleznete na www.trikralovasbirka.cz. Zatím je tedy do 10 ledna 2021 koledování pozastaveno. Budou zatím jen sběrná místa. V Sokolově je to v kostele do kasičky charity. A jelikož jsme se  nespokojili s tímto stavem, společně s kamarády z charit v Karlových Varech a Chebu jsme připravili Benefiční koncert – „Tříkrálové muzicírování“, který proběhne 8. 1. 2021 od 18:00 hod. v prostorách hradu Loket. Koncert bude přenášen živě na fb stránkách (Sokolovská farnost, Farní charita Sokolov, Jan Sebján) nebo na youtube kanále (https://www.youtube.com/watch?v=FYfiTHddz3o). V rámci tohoto koncertu budete moci přispívat na konkrétní účty charit. Na koncertě vystoupí Rosťa Tvrdík s písněmi Sváti Karáska, Stanislava Tothová se svými šansony a kapela Beatové družstvo Sokolov.  Doufám v Boží milost. Nic jiného mi už nezbývá.                                                                     

                                                                                 Jan Sebján  ředitel FCH Sokolov

Poděkování

 • Balíčky pro lidi bez domova. Díky, všem, kteří udělali o Vánocích svým darem radost lidem, kteří jsou sociálně vyloučení.
 • Poděkování za brigádu na vánoční výzdobu kostelů v Krajkové a Sokolově a předvánoční úklid obou kostelů.
 • Poděkování jsme také dostali z Hospice sv. Jiří v Chebu, se kterým naše farnost a charita spolupracuje.

 

Pastýřský list 2021

    Milé sestry, milí bratři,

na začátku mého pátého pastýřského listu spojeného se vstupem do nového roku bych Vám všem chtěl nejprve popřát Boží požehnání, zdraví duše i těla a důvěru v Boží nezměrné milosrdenství.

    Když jsem Vás oslovoval 1. ledna 2020 a zval Vás, abyste loňské heslo „Nebojte se“ měli trvale po celý rok na očích, nikdo z nás vůbec netušil, jak přiléhavým se toto zvolání stane tváří v tvář koronavirové pandemii, situaci, kterou si nikdo neuměl v danou chvíli ani představit.

    Děkuji Pánu Bohu, že mi toto motto „Nebojte se“ pro minulý rok vnukl, protože od mnoha z Vás jsem pak během těch náročných měsíců vícekrát slyšel, jak inspirativním a podpůrným se toto Boží slovo skutečně stalo pro ženy i muže nejen naší diecéze. A to zdaleka ne pouze pro věřící katolické křesťany.

    A tak se nyní na prahu nového roku modlím, aby se stejně plodným a užitečným v našich životech stal i úryvek ze závěru knihy proroka Habakuka, který jsem vybral pro rok, jenž je před námi a do kterého vstupujeme s otázkou sice obvyklou, ale v současné pandemické situaci zároveň mnohem naléhavější: Co nám rok 2021 vlastně přinese?

    Mnozí z nás hned asi k této základní otázce přidávají i otázky další: pomůže nám očkování, budeme se moci opět svobodně setkávat, vrátíme se k normálnímu způsobu života ve farnostech, bude možné cestovat, jezdit na poutě, uskuteční se naše diecézní pouť do znovuotevřené katedrály svatého Bartoloměje nebo ta národní ke svaté Ludmile, jejíž výročí si letos připomínáme?

    Nevíme, ale snažíme se posilněni důvěrou v dobrého Boha neztratit optimismus a naději. Moc bych si přál, aby do této nejistoty spojené s mnoha otázkami ke každému z Vás dolehlo slovo našeho motta: „I kdyby pole nevydala pokrm, já přesto budu jásat v Hospodinu, mém spasiteli.“ (srov. Hab 3, 17n)

    Bezprostředně po jeho vyslovení bych ale chtěl zdůraznit pro nás všechny, že nejen gramaticky, ale především duchovně hlavní v tomto Habakukově prorockém zvolání je věta: „Já přesto budu jásat v Bohu, mém spasiteli.“ To, na co bych se tedy, sestry a bratři, chtěl společně s Vámi v nadcházejícím roce v duchu našeho hesla soustředit, jsou důvody a zdroje radosti, které se neztrácí ani v těžkých a náročných chvílích a situacích.

    Jde nám o nalezení a pojmenování pramenů radosti, jež je možné objevit i v současných náročných dnech a které na rozdíl od mnoha jiných zřídel spokojenosti či veselí nevysychají při nemoci, karanténě, při vládou nařízených omezeních nebo při jakýchkoliv jiných těžkostech. To také zdůrazňuje věta vedlejší našeho biblického citátu na rok 2021: „I kdyby pole nevydala pokrm“ a my můžeme doplnit „i kdyby očkování nebylo úspěšné, i kdyby nákaza ještě neskončila, já tomu všemu navzdory mohu zažívat radost, protože můj Bůh, který každému člověku vychází vstříc se svojí mocí a láskou, je i mně nablízku.“

    Sestry a bratři, chci nás všechny vyzvat: společně i každý sám za sebe hledejme v celém roce 2021 důvody k radosti, kterou tento svět nemůže dát, ale ani vzít, a která je součástí naší víry a našeho vztahu s Kristem. My křesťané jsme ze své podstaty realističtí optimisté – jestliže totiž skutečně věříme, že Kristus vstal z mrtvých, pak jsme všichni pozváni být lidmi, kteří žijí z naděje, že tento svět i přes různá malá či velká trápení neochvějně a jednoznačně směřuje k plnosti radosti, kterou pro nás připravil sám Hospodin.

    To nám všem zdůrazňuje také papež František hned na začátku ve své programové apoštolské exhortaci Radost evangelia:

   „Chápu, že radost se neprožívá stejným způsobem ve všech životních etapách a za všech okolností, které jsou někdy velmi tvrdé. Přizpůsobuje se a přetváří a vždycky zůstává alespoň paprskem světla, který se rodí z osobní jistoty, že jsme nekonečně a nade vše milováni. Chápu lidi, kteří inklinují ke smutku kvůli vážným těžkostem, které je sužují, avšak postupně je třeba dovolit, aby se začala probouzet radost víry jako tajemná, ale pevná důvěra i uprostřed těch nejhorších protivenství.“ (EG 7)

    Nebuďme tedy, jak také František v této exhortaci píše, „smutnými křesťany žijícími ve stylu postní doby bez Velikonoc.“ (EG 6). Otevřme své životy perspektivě Božího království, do kterého jsme všichni pozváni.

    Skutečná radost z Boha není laciná ani není něčím, co si musíme sami obstarat, zařídit či zasloužit. Není ani možné ji předstírat tam, kde není, a nutit se k ní. Je to radost založená na nepochopitelném, ale o to více skutečném daru Boží lásky k člověku.

     A tak bych chtěl celou naši diecézi pozvat: prosme v roce 2021 zvlášť za tento dar radosti z Boha! Prosme jeden za druhého, prosme o tuto duchovní radost v našich rodinách a komunitách, prosme o ni pro nás kněze a biskupy, prosme o skutečnou hlubokou radost pro všechna naše farní společenství. Prosme o ni svorně a vytrvale a děkujme všude tam, kde jsme ji objevili a kde ji můžeme zažívat.

    Buďme svému okolí právě touto radostí oporou a povzbuzením.

    O to Vás, sestry a bratři, prosím a k tomu Vám také žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.                                                                                                                                           Váš biskup Tomáš

 

Plnomocné odpustky

 • U příležitosti jubilejního roku premonstrátského řádu (900 let od založení) – od 29. listopadu 2020 do 9. ledna 2022.

Pro naši diecézi se to týká těchto kostelů:

 • o opatský kostel Zvěstování Páně v klášteře Teplá,
 • o farní kostel sv. Jiljí v městě Teplá,
 • o farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních,
 • o poutní kostel Panny Marie ve Skokách u Žlutic.

 

 • U příležitosti jubilejního Roku ke cti svatého Josefa

Plnomocný odpustek se uděluje za obvyklých podmínek (svátostné vyznání, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl nejvyššího pontifika) věřícím v Krista, kteří se v duchu odvrátí od jakéhokoliv hříchu a budou se účastnit Roku svatého Josefa za okolností a způsoby, jak to určuje tato Apoštolská penitenciárie.

 1. Plnomocný odpustek se proto uděluje všem, kdo budou aspoň půl hodiny meditovat o modlitbě Páně nebo se aspoň jeden den budou účastnit pobytu v duchovním ústraní, který bude obsahovat meditaci o svatém Josefovi.
 2.  Plnomocný odpustek přijme také ten, kdo podle příkladu svatého Josefa vykonají skutek milosrdenství — ať tělesný nebo duchovní.
 3. Odpustky se týkají také těch, kteří se v rodinách nebo jako snoubenci pomodlí posvátný růženec.
 4. Plnomocný odpustek bude moci děle obdržet každý, kdo každý den svěří své snažení pod ochranu svatého Josefa, a kterýkoli věřící, který bude přímluvu nazaretského dělníka vzývat v tom smyslu, aby každý, kdo si hledá práci, ji byl schopen najít a aby práce všech byla důstojnější.
 5. Plnomocný odpustek se uděluje také věřícím, kteří se pomodlí litanie ke svatému Josefovi.

 

Statistika sokolovské farnosti – listopad 2020

Pohřby:  Martin Čarný

Sbírky

1.11.

8.11.

15.11.

22.11.

29.11.

celkem

Svatava

 

 

3 200,-

3 600,-

2 850,-

9 650,-

Krajková

 

550,-

340,-

515,-

500,-

1 905,-

Sokolov

467,-

 

 

 

1 588,-

2 055,-

Kasičky Sokolov

 

3 609,-

2 662,-

798,-

 

7 069,-

celkem

467,-

4 159,-

6 202,-

4 913,-

4 938,-

20 679,

 

Statistika sokolovské farnosti – prosinec 2020

Sbírky

6.12.

13.12.

20.12.

24.12.

25.12.

26.12.

27.12.

celkem

Svatava

2 800

3 30

3 000

 

 

3 950

 

13 050

Krajková

292

290

590,-

 

1 090

 

740

1 912

Sokolov

969

3 586

2 340

2 239

 4 625

 

590

7 485 

Kasičky Sokolov

4 330

407

 

 

 

 

2 447

7 184

Na misie

 

 

 

2 239

5 715

 

 

7 954

celkem

8 391

7 583

5 930

2 239

5 715

3 950

3 777

37 585

 

 

Lednoví jubilanti

V modlitbách pamatujme na naše bratry a sestry slavící v lednu své narozeniny:

Hafenrichterová Františka

Kodedová Hana

Macková Kristina

Mejstříková Erika

 

 

 

 

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
5
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
6
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
7
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
8
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
9
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
10
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
11
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
12
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
13
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
14
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
15
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
16
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
17
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
18
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
19
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
20
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
21
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
22
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
23
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
24
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
25
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
26
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
27
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
28
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
29
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
30
Zákon o podpoře bydlení
Poselství papeže ke Světovému dni seniorů
Pořad bohoslužeb
31
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
1
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
2
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
3
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb
4
Zákon o podpoře bydlení
Pořad bohoslužeb