Drobečková navigace

Úvod > O farnosti > Nedělní stránka > Nedělní stránka

Nedělní stránkaDatum konání:
30.3.2019
Datum ukončení:
3.5.2019

  Nedělní stránka

Velikonoce 2019 

31.3. – 4. 5. 2019

     (příští nedělní stránka vyjde 5. 5. 2019)

soubor ke stažení ve formátu pdf NS_2019-03-31.pdf

 

Daniel 027a.jpg

  

 

 

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.

   Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Ez 36,26n)

 

 

 

 

Ohlášky týdne 31. března – 6. dubna:

 • Neděle 31. 3. je 4. nedělí postní.
 • Ve středu 3. 4. bude ve farním kostele od 17:00 pravidelná středeční adorace.
 • Ve čtvrtek 4. 4. budeme od 9:30 slavit mši svatou v LDN v Pochlovicích.
 • Ve čtvrtek 4. 4. se bude konat na faře od 17:30 společná modlitba.
 • Pátek 5. 4. je prvním pátkem v dubnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace s možností svátosti smíření, od 16:30 křížová cesta a od 17:00 mše svatá.
 • V sobotu 6. 4. se uskuteční v Chodově od 9:00 vikariátní postní rekolekce.
 • V sobotu 6. 4. se uskuteční v restauraci u Charlie (bývalá restaurace na bývalém autobusovém nádraží v Sokolově koncert Sváti Karáska a skupiny Svatopluk.

Ohlášky týdne 7. – 13. dubna:

 • Neděle 7. 4. je 5. nedělí postní.
 • V úterý 9. 4. se ve farním kostele uskuteční od 18:00 křížová cesta hnutí Modliteb matek.
 • Ve středu 10. 4. nebude večerní eucharistická adorace.
 • Ve čtvrtek 11. 4. bude na faře od 17:30 Večer chval.
 • Pátek 12. 4. budeme prožívat jako farní den pokání modlitby a postu. Společné slavení zahájíme v 16:30 křížovou cestou, bude následovat od 17:00 mše svatá a po ní adorace.
 • V sobotu 13. 4. proběhne od 8:30 velikonoční úklid farního kostela.

Ohlášky týdne 14. - 20. dubna:

 • Neděle 14. dubna je Květnou nedělí, ranní mše svatá v Sokolově bude zahájena na náměstí u Mariánského sloupu požehnáním ratolestí a následným průvodem do kostela. Květnou tzv. pašijovou nedělí, začíná svatý týden.
 • Na květnou neděli slaví svoji liturgii od 12:30 řeckokatolíci, v 15:00 budeme slavit mši svatou v kostele v Královském Poříčí a od 15:00 bude také v evangelickém kostele velikonoční prozpěvování.
 • V pondělí Svatého týdne 15. 4. bude na faře obvyklá ranní mše svatá v 7:40.
 • V pondělí 15. 4. bude ve farním kostele příležitost k předvelikonoční svátosti smíření od 15 do 17 hodin. Zpovídat budou všichni kněží vikariátu.
 • Ve středu 17. 4. bude na faře obvyklá ranní mše svatá v 7:40. a od 17:00 eucharistická adorace ve farním kostele.
 • Program velikonočního tridua od Zelného čtvrtku po Zmrtvýchvstání Páně je na zvláštní příloze NS.
 • Náš biskup Tomáš zve ministranty na zelený čtvrtek dopoledne do plzeňské katedrály na mši se svěcením olejů a obnovou kněžských slibů. Ministranti mohou využít k dopravě aut kněží, kteří se této mše účastní.
 • Postní sbírku společně požehnáme a předáme k jejímu účelu na Zelený čtvrtek při společné bohoslužbě v 18:00. Pro ty, kteří se nemohou obřadů Zeleného čtvrtka zúčastnit, bude ještě příležitost postní sbírku předat v neděli Hodu Božího Velikonočního 21. 4. při všech bohoslužbách.
 • Pravidelná čtvrteční společná modlitba na Zelený čtvrtek nebude.
 • Na Velký pátek je půst, který je možné prodloužit i na Bílou sobotu a tento den strávit v tichu Ježíšova odpočinku v hrobě. Protože je Velký pátek dnem pracovního klidu, obřady velkého pátku začnou ve farním kostele již v 15:00 (křížová cesta od 8:30).
 • Pro zajištění dobrého průběhu nepřetržité adorace u Božího hrobu od skončení velkopátečních obřadů až po Vigilii Zmrtvýchvstání Páně je v kostele vyložen arch, do kterého se zapisujte k jednotlivým časovým rozvrhům adorace.
 • Velkopáteční sbírka bude znamením naší solidarity s křesťany ve Svaté zemi. Křesťané ve Svaté zemi nás zároveň prosí, abychom se za ně i za celou tuto zem, zkoušenou tolika nepokoji, vytrvale modlili.
 • Na bílou sobotu bude možnost ve farním kostele po celý den adorovat. Tato adorace bude zahájena společnou liturgií četby v 8:30. Velikonoční vigilii společně zahájíme ve 21:00. Účastníci obřadů Velikonoční vigilie jsou po jejím skončení pozváni na faru na slavnostní agapé.

Ohlášky týdne 21. – 27. dubna:

 • Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně v neděli 21. 4. proběhne při dopoledních bohoslužbách svěcení pokrmů. Zároveň bude při přinášení obětních darů přinesena a požehnána též druhá část postní sbírky. Od 11:45 bude ve farním kostele pokřtěna Kristýna Klempárová.
 • V pondělí velikonoční 22. 4. budeme slavit eucharistii v 8:30 ve farním kostele v Sokolově a v 10:00 ve Svatavě.
 • Od úterý 23. 4. do soboty 27. 4. nebudou ve farnosti bohoslužby, farář bude na dovolené. V nutných případech, tj. doprovázení nemocných, umírajících či služba při pohřbech, faráře zastupuje P. Jiří Majkov z Lokte – tel: 606 220 130.

Ohlášky týdne 28. dubna - 4. května:

 • Neděle 28. 4. je druhou nedělí velikonoční – svátek Božího milosrdenství. Od 11:45 budou ve farním kostele křty dětí a od12:30 bude řeckokatolická bohoslužba. Od 15:00 se na faře sejdou františkánští terciáři.
 • Od pondělí 29. 4. (Svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy) se bohoslužby přesouvají z fary do farního kostela.
 • Ve středu 1.5. budeme slavit ve farním kostele od 7:40 svátek sv. Josefa Dělníka
 • Ve čtvrtek 2. 5. bude na faře od 18:00 společná modlitba.
 • Od čtvrtka 2. 5. budou faráře zastupovat ve farnosti bratři Vincentini.
 • Pátek 3. 5. je prvním pátkem v měsíci květnu. Od 16:00 bude ve farním kostele adorace s příležitostí ke svátosti smíření od 17:00 mše svatá.
 • Neděle 5. 5. je 3. nedělí velikonoční.

Úmysl diecézní modlitební štafety:

K 25. výročí založení Plzeňské diecéze se  každý týden postupně modlíme za všechny farnosti diecéze.

 • 31. března - 6. dubna Plzeň – Bory Prosíme za růst osobního vztahu s Bohem pro věřící z farnosti Plzeň – Bory, za poznání živého Boha pro hledající a za jednotu všech.
 • 7. -13. dubna Plzeň – Litice Pane, prosíme tě, dej celému farnímu společenství v Liticích nové nadšení pro evangelizaci, aby dokázali všude s odvahou svědčit o tvém vzkříšení.
 •   14. - 20. dubna Plzeň – Lobzy S vděčností za dosavadní obdarování prosíme o schopnost naplňovat salesiánské poslání, připravovat cestu k víře těm, kteří užívají aktivit střediska mládeže a milost předávání víry ve farnosti dalším generacím.
 • 21. - 27. dubna Plzeň – Severní předměstí Pane dej, aby farnost Plzeň – Severní předměstí budovala nový farní kostel a otevřené společenství na vzkříšeném Kristu.
 • 28. dubna - 4. května Plzeň – Slovany Prosíme za farnost Plzeň – Slovany, za prohlubování a rozšiřování prolínání kmenových a nově příchozích farníků, za Boží inspiraci pro mimoliturgický život farnosti a za zdoko-nalení krásy liturgie a aktivní účasti věřících při ní.

 

 Společný pastýřský list českých a moravských biskupů ke Dni modliteb za úctu k počatému životu

   Drazí bratři a sestry,

   zítra, v pondělí 25. března, oslavíme Slavnost Zvěstování Páně, kdy se v lůně panenské Matky Slovo stalo tělem. I každého z nás utkal Bůh s láskou v lůně matky, aby nás jednou mohl zahrnout věčným životem. Mariino „Ano“ životu nabízí bohatý obsah, jak zaměřit svoji pozornost na ještě nenarozené děti a jejich rodiny. Proto se v tento den Ježíšova početí zvláště modlíme za úctu k počatému životu.

   Počátek nového života je okamžikem velké radosti, naděje a očekávání. Tento Boží dar však někdy přichází nečekaně a je přijímán s úzkostí a strachem. Téměř dvacet tisíc rodičů ročně u nás těmto obavám podlehne, dítě je usmrceno a srdce matky bývá navždy zraněno. Nám ale leží na srdci i bolest rodin, kterým se nedaří dítě počít a důvěřivě hledají pomoc v technikách umělého oplodnění. Až příliš pozdě poznávají jejich odvrácenou stranu – narušené intimní vztahy, zdravotní problémy a osudy těch nejmenších zahubených či zmražených v prvních dnech života. Všichni rodiče, kteří přišli o dítě, ať už před jeho narozením či po něm, vědí, že je to jedna z největších bolestí, kterou ponesou ve svých srdcích po celý život. Církev ve svém bohatství a rozmanitosti nabízí doprovázení v okamžicích štěstí vyvolaného příslibem nového života, ale také pomáhá těm, kteří o život svého dítěte bojují, a pamatuje i na ty, kdo o své dítě přišli.

   Upřímně chceme poděkovat Vám všem, kdo se denně modlíte za nenarozené děti v rámci Modliteb za nejmenší. Všem, kdo necháváte na tento úmysl sloužit ve svých farnostech mše svaté, takže v naší zemi nemine den, kdy bychom neprosili Boha za nenarozené děti. Všem, kdo jste oporou maminkám a manželům při jejich rozhodování pro život, všem, kdo finančně podporujete organizace pomáhající nečekaně těhotným ženám. Všem zdravotníkům, lékařům a sestrám, kteří pečujete o rodiny očekávající narození dítěte. Vám umělcům, právníkům, novinářům nebo politikům, kteří hájíte kulturu života. Vám, kdo se veřejně hlásíte k civilizaci života, když i přes mnohé oběti každoročně přijíždíte do Prahy na Národní pochod pro život a rodinu.

   Přijměte tedy touto cestou naše pozvání na letošní Národní pochod pro život a rodinu, který proběhne v Praze v sobotu 27. dubna. Zvláště pak oceňujeme svědectví každodenního života, které obrací srdce snáze než nejlepší promluvy. Svědectví, kdy žena je skutečnou ženou a obětavou matkou. Svědectví, kdy muž je skutečným mužem a spolehlivým otcem. Svědectví, kdy oba obětavě a s láskou vychovávají své děti. S velkou nadějí myslíme i na mládež a na její otevřenost vůči velkorysé a čisté lásce a na její ochotu o lásce svědčit.

   Za vás všechny a za svědectví vašeho života z celého srdce děkujeme Bohu a všem vám žehnáme.                             Vaši čeští a moravští biskupové

Pozván

 

Postní rekolekce v Chodově

Zveme vás na postní duchovní obnovu spojenou s příležitostí přistoupit ke svátosti smíření v sobotu 6. 4. 2019 od 9:00 na faře v Chodově. Duchovní obnovou nás provede P Pavel Kavec, Vincentin.

 

Postní bohoslužba pokání

s možností slavení svátosti smíření u více zpovědníků z vikariátu bude slavena v pondělí 15. dubna od 15. do 17. hod ve farním kostele.

 

Junior kemp Příchovice 2019


Prichovice.png    Tak zase budou letní prázdniny a zase bude Junior Camp v Příchovicích. Camp proběhne na našem oblíbeneém místě Wiese Hof Příchovice. Všichni kdo mají již občanský průkaz a není jim již více, jak 25 let mohou strávit tento požehnaný čas v Kristově přítomnosti ve skupině mladých lidí, kteří hledají svou cestu. Cena campu je 2 900,- Kč za účastníka. Spíme na penzionu. Kapacita je tedy omezena na 25 člověků. Začínáme 5. 7.2019 ve Stříbře na Kostelním náměstí, odkud se vydáme na třídenní pouť do Příchovic. Cestou nás doprovodí doprovodný vůz s batohy a proviantem. Spíme pod širákem, nebo v různých příbytcích (zastávky, krmelce atd.) Kdo nechce putovat pěšky, může nastoupit na Camp 7. 7. 2019 od 16.00 hod do Příchovic.

Přihlašujte se na můj email sebisov@volny.cz do 15. 6. 2019. Napište vaše jméno, věk a tel. kontakt. Já Vám zpět zašlu podrobné informace a další tiskopisy.
    Těší se na Vás Sebiš, Radim, Brčko, Jolka, padre Bauchy a kuchař Matěj Špejbl.Postní koncert kapely Svatopluk


Plakat Karasek.jpg

 

 

    Srdečně zvu na postní koncert kapely Svatopluk a Sváti Karáska, který proběhne v sobotu 6. 4. 2019 od 18.00 hod. v restauraci u Charlie (bývalá restaurace na bývalém autobusovém nádraží v Sokolově). Vstupné dobrovolné. Akci pořádá Farní charita  Sokolov. Bude to myslím opravdu hudebně duchovní zážitek s texty a muzikou Sváti Karáska, který je undergroundovou legendou.

 

 

 

 

 

Pozvánka na nákup


    Jelikož se blíží velikonoční svátky, bude určitě doma uklízet a zdobit. Pokud vám chybí dekorace, nebo další potřebné doplňky (čokolády, knížky, svíčky, atd.) jsou pro Vás připravené v našem Tříkrálovém krámku. Tím že něco malého nakoupíte, uděláte si radost, potěšíte paní prodavačku a podpoříte náš projekt Tříkrálového krámku. Tak se na Vás budeme těšit.
                                                                     Jan Sebján, Farní charita Sokolov

Pozvánky:

 • Křížová cesta Modliteb matek - Maminky z Modliteb matek zvou jako každý rok všechny, kdo mají zájem, na Křížovou cestu MM. Proběhne ve farním kostele v Sokolově dne 9. 4. 2019 v 18.00hod.…Pane Ježíši, prosíme za své děti a samy za sebe, každé zastavení na Tvé křížové cestě je také zastavením na naší životní cestě…
 • Rekolekce pro ženy – 7. 4. 2019 na Perninku, cena 700 Kč. Duchovní průvodce P Krzystof Dedek. Informace a přihlášky:podlipna@bip.cz, 777 025 312.
 • CK Chroštík zve na Veřejný výlet „Starobylosti české“ 4. 2019 Více informací na farní nástěnce.
 • Týden modliteb za mládež - 25. 3. 2018 a setkání mládeže s biskupem před Květnou nedělí.Program: pátek – večer chval – Plzeň Lobzy – nocleh zajištěn., sobota 9:00 modlitba+ katecheze biskupa Tomáše a městská hra na téma „Misie u nás doma“. Po obědě je plánován briefing s několika misionáři. Setkání vyvrcholí Eucharistií Přihlášky: na dcm@bip.cz, nebo na m. tel. 737 769 825 – Veronika Svojanovská.
 • Národní pochod pro život a rodinu 2019 Praha sobota 27. 4. 2019

Přijeďte na každoroční manifestaci všech, kdo věří, že každé počaté dítě má dostat šanci. Pomozte nám změnit Českou republiku, aby každá rodina mohla děti přijímat s radostí.  Nevnucujeme zákazy. Nabízíme řešení.  Z plzeňské diecéze budou vypraveny autobusy a to z Karlových Varů v 7.30 za jednotnou cenu 200 Kč za dospělého, děti jedou zdarma. Program v Praze, 10.30 Mše svatá v katedrále, 12.30 Oběd a program pro děti a dospělé na Klárově 14.00 Pochod pro život a rodinu na Václavském náměstí, 16.00 Zakončení u sochy sv. Václava. Z Prahy autobusy vyjedou zpět v 16.30. Přihlašujte se na adrese: pochodprozivot.cz.

 • Národní pouť do Říma u příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České U příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Anežky České se uskuteční ve dnech 10. – 16. 11. 2019  Národní pouť do Říma. Je možné se zúčastnit soukromě nebo prostřednictvím cestovních kanceláří. Nabídka cestovní kanceláře je k dispozici u faráře.

Oznámení

Farář se rozhodl využít nabídky delšího odpočinku mimo farnost, který od loňského roku nabízí plzeňské biskupství – tkz. sabatický pobyt. Ten je možné čerpat po dobu dvou měsíců, během kterých budou faráře ve farnosti zastupovat bratři Vincentini. Farářovo sabatické volno potrvá od 1. 5. do 30. 6. 2019. Veškeré pastorační aktivity by měly po tuto dobu probíhat bez omezení,

Dubnoví jubilanti

Pamatujme v modlitbách na naše farníky, kteří mají v dubnu narozeniny:

Hříbalová Miroslava

Kašparová Marta

Reinecková Anna

Uhlíková Irma

Vlachá Petra

                                           


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
29
Modlitební síť přímluvců
30
Modlitební síť přímluvců
31
Modlitební síť přímluvců