Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Ekonomická zpráva za rok 2021

Ekonomická zpráva za rok 2021Datum konání:
29.1.2022
Datum ukončení:
23.2.2022

Ekonomická zpráva za rok 2021

 

Ekonomika jako odraz proměn společnosti

Ekonomická a energetická krize spojená s covidovou dobou a oteplováním planety nás přesvědčuje o tom, jak ekonomika pouze zrcadlí jednotlivé etapy cesty, kterou společnost prochází. Nejsou to tedy nějaká tajemná soukolí, která řídí svět, ale člověk se svými rozhodnutími, kterými reaguje na výzvy, jež mu život přináší. A tyto lidské reakce, které vedou člověka buď k uzavřenosti a sobectví, nebo naopak k otevřenosti a darování se, zrcadlí také zčásti čísla, kterými vyjadřujeme ekonomické trendy jednotlivců, společenství, či velkých celků. I z ekonomické zprávy naší farnosti můžeme vyčíst něco o nás a našem postoji k sobě, druhým lidem, a tím i k Bohu.

 

Celkový finanční obrat

Celkový finanční obrat farnosti, poprvé v posledních sledovaných 11 letech, přesáhl 3 mil Kč. Tato skutečnost je způsobena zejména objemem dotací, které jsme obdrželi na velké opravy památek (sice o něco menším než v předchozím roce, ale stále velmi štědrými), ale také obnovením hospodaření v lesích, které se po odmlce způsobené kůrovcem a letošním velkým nárůstem výkupních cen dřeva, výrazně (čistým příjmem kolem 500 000,-Kč) zapsalo do příjmové stránky farnosti. Také sbírky, příspěvky a dary na farnost každým rokem stoupají a pokrývají tak nejen znehodnocování peněz inflací, ale dávají i něco navíc. Z těchto trendů je patrné, že společnosti jednak záleží na zachování kostelů jako kulturních památek, jednak jednotliví dárcové vnímají farnost jako prostředí, kterému věří, že přináší jim samotným i společnosti jako celku něco, co stojí za to financovat. Velmi hezkým ukazatelem v ekonomice farnosti je stálá ochota dělit se s potřebnými, která je vyjádřena také neustálým růstem příspěvků které poskytujeme lidem žijícím v těžkých podmínkách, ať už v našem okolí, naší zemi (sbírka na lidi postižené tornádem), nebo v celosvětovém měřítku. V příjmové stránce farnosti je tak patrný kromě růstu většiny položek, jediný větší pokles, a to v příjmech na pastorační akce. Ten byl způsoben zrušením každoročního farního plesu.

 

Nákladová stránka roku 2021

V nákladech vidíme velký pokles ve výdajích spojených s pastorací. Jedná se opět o rozdíl, který způsobilo nekonání farního plesu. Dobrým ukazatelem je také nezvyšování provozních nákladů našich budov (spíš mírný pokles) a dalších podpůrných prostředků: provoz kanceláře, auta, telefonů atd.

 

Velké opravy – investiční akce

Podle výše investovaných peněz byl jistě nevětší investiční akcí loňského roku kostel v Krajkové. Tam jsme také, díky daru německých rodáků, dokončili poslední etapou rozsáhlou rekonstrukci střechy, která byla v součtu všech etap posledních 4 let za více než 3 mil. Kč. V kostele byla v roce 2021 vyměněna svítidla za ledková a bylo pokračováno v restaurování bočního oltáře. V sokolovském farním kostele jsme dokončili rekonstrukci Kalvárie a byly instalovány dveře oddělující vstupní prostor od zbytku kostela. Na faře v Sokolově byl zrekonstruován kaplanský byt a bylo pokračováno v úpravě okolí fary.

 

Poděkování za finanční dary

Chtěl bych poděkovat, že, jak už bylo řečeno v úvodu, sokolovským farníkům a nejen jim, na farnosti záleží a vidí v ní uskutečňování společné cesty, která vede k plnosti svobody a schopnosti darovat se. Boží království se tak mezi námi, i díky finanční štědrosti, uskutečňuje a volá po svém naplnění v nebi.

Kromě mnoha dárců, kteří farnost podpořili anonymně, bych chtěl poděkovat také těm, o kterých víme, protože svoje dary posílají na farní účet. Jsou to: Kristýna Macková (12 000), Jitka Slaninková (6 000), Oční ambulance MUDr Tomanová (10 000), Christiana Dědičová (3 000), Edit a Rudolf Tlustých (15 000), Tereza a Jan Miškovských (12 000), Jaroslav Králič (2000), Beata Pippenbacherová (500) a Marta Kašparová.                                  

                                              S díky  Petr Bauchner, farář   

 

Účetní výkaz ŘK farnosti Sokolov

rok 2018

rok 2019

rok 2020

rok 2021

Výnosy

2 241 770

2 172 149

2 684 512

3 213 506,95

Sbírky

227 801

244 574

273 853

364 412

Sbírky bohoslužebné Sokolov

115 774

120 394

86 820

116 201

Sbírky bohoslužebné Krajková

29 685

30 283

25 737

28 826

Sbírky bohoslužebné Svatava

20 220

29 890

87 200

133 050

Sbírky účelové

62 122

64 007

74 096

86 335

Příspěvky

177 239

214 281

176 906

126 104

Kasičky

38 998

35 263

40 133

27 720

Tiskoviny

30 259

23 603

15 553

26 358

Pastorační akce

58 642

114 375

89 200

31 250

Církevní úkony

45 840

33 900

26 720

35 450

Pastorační prostředky

3 500

4 800

5 300

5 206

Dary

231700

117219

519 948

564 142

Účelové - Kaplanský byt, účelové sbírky

187 800

114 958

198 293

390 311

účelové - rodáci

43 900

2 261

321 655

173 831

Nájmy (pozemky, budovy)

260 002

277 605

293 033

292 290

Dotace

926000

1200500

1 304 169

1 027 000

na hospodaření v lesích

   

33 649

 

kostel Krajková boční oltáře, socha Krista

150 000

190 000

324 000

200 000

kostel Krajková oprava střechy

456 000

985 500

704 000

447 000

kostel Sokolov- Kalvárie restaurování

0

25 000

242 520

380 000

Podnikání (peníze za prodej dřeva z farních lesů)

286 809

0

0

726 463

Ostatní příjmy

132 219

117 970

116 603

113 095,75

         

Náklady

2 265 215,17

2 502 537,20

2 431 764,00

2 656 178,33

Pastorace (výdaje na farní akce)

66 687,00

106 230,00

84 011,00

19 780,00

Dary odeslané (účelové sbírky a solidární fond)

249 550

130 662

149 972

197 036

Tisk (náklady na tiskoviny,webové stránky atd.)

49 485

47 155

43 449

41 848,80

Náklady vedení (náklady na provoz auta telefony, mzdy)

34 016,00

36 338,00

32 757,00

35 773

Provoz farní kanceláře (tonery, PC programy, pošta)

18 077

9 031

21 532

14 116

Provozní náklady kostelů a budov

200 100,00

227051

187 428

176 482

Fara Sokolov (elektřina, vodné a stočné, plyn, provozní nákl.)

60 480

53 620

65 716

61 357

Fara Svatava (elektřina,plyn, odvoz odpadu, údržba)

70 826

42 706

51 242

49 307

Farní kostel Sokolov (elektřina, vodné a stočné, sr.voda)

55 758

110 525

55 531

47 087,72

Kostel Krajková (elektřina, ostatní)

10 676

15 069

9 871

10 810

Kostel Svatava (elektřina, revize, ostatní)

2 360

5 131,00

5 068

7 920

Investiční akce

1 493 172

1887216,2

1 871 511

1 909 822

Kostel Krajková (střechy, svítidla, oltář)

699 867

1 178 671

1 185 565

893 708

Farní kostel Sokolov (restaurování kalvárie, dveře)

209 926

259 954

223 000

487 149

Kostel Svatava (vitráže)

155 348

0,00

5 068

10 285

Fara Sokolov  (okolí fary)

417 024

365 520,20

435 337

119 119

Fara Sokolov  (kaplanský byt)

11 007

83 071

22 541

399 561

Hospodářské náklady

143 099

48455

38 876

248 827

lesy (náklady na těžbu)

142 385

0

2 036

213 129

ostatní (daň z příjmu, daň z nemovitostí, údržba pozemků, )

714

48 455

36 840

35 698

Ostatní ( poplatky za vedení účtu, pohoštění, správ. Poplatky)

11 029

10 399

2 228

12 494

         

Hospodářský výsledek

-23 444,77

-330 388

252 748,00

557 328

 


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 1
Modlitební síť přímluvců
2
Modlitební síť přímluvců
3
Modlitební síť přímluvců
4
Modlitební síť přímluvců
5
Modlitební síť přímluvců
6
Modlitební síť přímluvců
7
Modlitební síť přímluvců
8
Modlitební síť přímluvců
9
Modlitební síť přímluvců
10
Modlitební síť přímluvců
11
Modlitební síť přímluvců
12
Modlitební síť přímluvců
13
Modlitební síť přímluvců
14
Modlitební síť přímluvců
15
Modlitební síť přímluvců
16
Modlitební síť přímluvců
17
Modlitební síť přímluvců
18
Modlitební síť přímluvců
19
Modlitební síť přímluvců
20
Modlitební síť přímluvců
21
Modlitební síť přímluvců
22
Modlitební síť přímluvců
23
Modlitební síť přímluvců
24
Modlitební síť přímluvců
25
Modlitební síť přímluvců
26
Modlitební síť přímluvců
27
Modlitební síť přímluvců
28
Modlitební síť přímluvců
29
Modlitební síť přímluvců
30
Modlitební síť přímluvců
31
Modlitební síť přímluvců